พยาบาลสาร (Nursing Journal)

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ


Journal Homepage Image


Vol 41, No 5 (2014): พฤศจิกายน 2557

Table of Contents

บทความวิจัย

ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง pdf
ปุลวิชช์ ทองแตง, จันทร์จิรา สีสว่าง 1-10
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ pdf
วณิชา พึ่งชมภู, ศิริรัตน์ ปานอุทัย 11-25
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 pdf
กนกพร ไพศาลสุจารีกุล, ประทุม สร้อยวงค์, พิกุล นันทชัยพันธ์ 26-34
ผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคมต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน pdf
พาขวัญ บุญประสาน, เดชา ทำดี, อัญชลี ฉลาดธัญญกิจ, อุทัยวรรณ์ หิรัญศุภโชติ, สุภัค สีธูป 35-47
การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน pdf
ทรียาพรรณ สุภามณี, วิภาดา คุณาวิกติกุล, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 48-58
การให้คุณค่าและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะตามการรับรู้ของครอบครัวและพยาบาล: การศึกษานำร่อง pdf
สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 59-70
การส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย pdf
วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ, รัชนีย์ วงศ์แสน, ธนพร กาวีวน, อารีย์ กุณนะ, พัชรินทร์ เนตรสว่าง 71-87
การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการจัดการความปวดจากแผลอุบัติเหตุ ณ งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน pdf
พนิตนันท์ หนูชัยปลอด, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 88-98
กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย pdf
นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, สุภาพร วรรณสันทัด, กฤษดา แสวงดี 99-111
ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบาย ของผู้ป่วยที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนัก pdf
ขนิษฐา รัตนกัลยา, มรรยาท ณ นคร, สมพิศ การดำริห์, วัฒนาวรรณ บุญกุณะ, ทัศนีย์ ธนะศาล 112-122
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ของมารดาในจังหวัดนราธิวาส pdf
ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นันทา กาเลี่ยง, อนงค์ ภิบาล, รัตนา ใจสมคม, วนิสา หะยีเซะ 123-133
ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตร pdf
นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, กรรณิการ์ กันธะรักษา, เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ 143-157
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม pdf
กรรณิการ์ กันธะรักษา, นันทพร แสนศิริพันธ์, ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 158-168
ประสบการณ์การปฏิบัติตนด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุคาทอลิก pdf
วนิดา ศรีวรกุล, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, พรชัย จูลเมตต์, อำนวย ยุ่นประยงค์ 169-179
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพต่อความสามารถในการกลืนและการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน pdf
ลัดดา ศิลาเรียม, ธีรนุช ห้านิรัติศัย, สมบัติ มุ่งทวีพงษา 180-191

บทความวิชาการ

ความเศร้าโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด pdf
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ 134-142