พยาบาลสาร (Nursing Journal)

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ


Journal Homepage Image


Vol 40 (2013): พิเศษ ธันวาคม 2556

Table of Contents

บทความวิจัย

ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติโครงร่างกล้ามเนื้อ ของบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ pdf
พาวิณี ใจบาน, วีระพร ศุทธากรณ์, ธานี แก้วธรรมานุกูล 1-11
ความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง pdf
ธวัลรัตน์ กิติศักดิ์ชัย, นันทพร แสนศิริพันธ์, กรรณิการ์ กันธะรักษา 12-21
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และปัจจัยทำนายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง pdf
สุพิชา อาจคิดการ, ลินจง โปธิบาล, ดวงฤดี ลาศุขะ 22-32
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ pdf
บุญพิชชา จิตต์ภักดี, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, อรอนงค์ วิชัยคำ 33-44
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การควบคุมอาหารสำหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง pdf
พัชราภรณ์ อารีย์, อนงค์ อมฤตโกมล, มาลี เอื้ออำนวย 45-56
กระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ pdf
พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, นิตยา ภิญโญคำ, พระชินภัทร ชินภทโท 57-66
ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเกี่ยวกับการปฏิบัตพฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง pdf
ลินจง โปธิบาล, วณิชา พึ่งชมภู 67-78
ระยะและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ pdf
อำนาจ วงศ์เจริญ, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ธานี แก้วธรรมานุกูล 79-89
การป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในบุคลากรของโรงพยาบาลในประเทศไทย pdf
อะเคื้อ อุณหเลขกะ 90-96

บทความวิชาการ

การปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิก: แนวทางและขั้นตอน pdf
ดวงฤดี ลาศุขะ 97-104
ปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในโรงพยาบาล: การจัดการโดยไม่ใช้ยา pdf
จินดารัตน์ ชัยอาจ 105-115