พยาบาลสาร (Nursing Journal)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ


Journal Homepage Image


Vol 42, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558

Table of Contents

บทความวิจัย

ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ในระยะสั้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง pdf
ณันฑิยา คารมย์, สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1-11
ผลของการส่งเสริมก รจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ และอาการเจ็บอก ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย pdf
เชิญขวัญ อินทร์แก้ว, พิกุล บุญช่วง, ประทุม สร้อยวงค์ 12-23
ผลของการฝึกสมาธิร่วมกับการฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคต่อระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง pdf
กนกภรณ์ ทองคุ้ม, มรรยาท รุจิวิชญญ์, ชมชื่น สมประเสริฐ 24-37
ผลของการพยาบาลตามทฤษฏีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว pdf
วาสนา พรหมมะสาร, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 38-48
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและค่าเฉลี่ยความดันหลอดเลือดแดงของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง pdf
จันทร์เพ็ญ หวานคำ, ชดช้อย วัฒนะ, ศิริพร ขัมภลิขิต 49-60
ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพ ในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน pdf
ประจวบ ทองเจริญ, วันชัย มุ้งตุ้ย, อะเคื้อ อุณหเลขกะ 61-73
ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ pdf
แสงดาว เกษตรสุนทร, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 74-84
ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด pdf
ศุภกร ไชยนา, นันทพร แสนศิริพันธ์, กรรณิการ์ กันธะรักษา 85-96
บทเรียนจาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ pdf
นงเยาว์ อุดมวงศ์, พนิดา จันทโสภีพันธ์, ดวงฤดี ลาศุขะ, กนกพร สุคำวัง, วิทยา ยาประเสริฐ, สุพรรณ ยาประเสริฐ, ธนูเพ็ญพร แก้วกันทะ, บัญชาการ พลชมชื่น, สกาวรัตน์ สมธรรม, อนันต์ แสงบุญ, ชัยยุทธ กาญจนสาวิตรี 97-107
ผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา คุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำในผู้ที่เป็นโรคติดสุราในภาคใต้ pdf
หรรษา เศษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ, ภรภัทร สิมะวงค์, สกาวรัตน์ เทพประสงค์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 108-121
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าและความศรัทธา ในวิชาชีพการพยาบาล pdf
เบญจมาศ ปรีชาคุณ, วริศรา ตุวยานนท์, เพชรรัตน์ เนตรมุ่ย, ปาริชาติ ดำรงรักษ 122-131
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดสุรา pdf
ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, สุนทรี ศรีโกไสย 132-140
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
โอเล็ต ศรีมุกดา, ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ทรียาพรรณ สุภามณี 141-152

บทความวิชาการ

การจัดการกรณีในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย pdf
พิกุล นันทชัยพันธ์ 153-158
การใช้โปรแกรมลิสเรลในงานวิจัยทางการพยาบาล pdf
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 159-163
บันทึกทางการพยาบาล: หลักฐานสำคัญสำหรับพยาบาลวิชาชีพ pdf
กาญจนา ธานะ, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 164-170