พยาบาลสาร (Nursing Journal)

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ


Journal Homepage Image


Vol 41, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาครรภ์แรก pdf
พัชนียา เชียงตา, ฉวี เบาทรวง, กรรณิการ์ กันธะรักษา 1-13
ความกลัวการคลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง pdf
พุทธชาด แก้วยา, นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง 13-23
อาการเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง pdf
วริศรา วรวงค์, กรรณิการ์ กันธะรักษา, นันทพร แสนศิริพันธ์ 24-34
พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดของสตรีลาวในเขตชนบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง pdf
อรวรรณ มะโนธรรม, สุกัญญา ปริสัญญกุล, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 35-47
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น pdf
อาภัสรา เอี่ยมสำอางค์, มยุรี นิรัตธราดร, ปรีย์กมล รัชนกุล 48-59
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีหลังคลอด pdf
ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, กรรณิการ์ กันธะรักษา, ฉวี เบาทรวง 60-69
ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ pdf
รัตนา มูลคำ, วีระพร ศุทธากรณ์, นงค์คราญ วิเศษกุล 70-83
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดกลุ่มอาการเมแทบอลิกของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง pdf
รัชนีกรณ์ ณ ถลาง, มัณฑนา ดำรงศักดิ์, ชดช้อย วัฒนะ 83-93
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายแก่ผู้ป่วยบ้านพักฟื้นสมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ pdf
วสุ คำแสง, มนัส ยอดคำ 94-104
คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ pdf
โซลี ฮะฟาติมาธ์, รัตนาวดี ชอนตะวัน, บุญพิชชา จิตต์ภักดี 105-118
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา pdf
โรสเบนเทอร์ เอเวอร์ โอเวอร์, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 119-131
ระดับของทฤษฎีการพยาบาล pdf
ศรีพรรณ กันธะวัง 132-138