พยาบาลสาร Nursing Journal

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 39, No 4 (2012): ตุลาคม-ธันวาคม 2555

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดา ในการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด PDF
สิริมาดา สุขสวัสดิ์, สุธิศา ล่ามช้าง, อุษณีย์ จินตะเวช 1-12
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด PDF
กัลยาณี ปรีชาพงค์มิตร, สุธิศา ล่ามช้าง, อุษณีย์ จินตะเวช 13-22
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นที่เป็นโรคลมชัก PDF
นริศรา ศรีกุลวงศ์, ศรีพรรณ กันธวัง, อุษณีย์ จินตะเวช 23-33
ผลของการประคบเย็นและการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครั้งแรก PDF
นุชสรา อึ้งอภิธรรม, สุกัญญา ปริสัญญกุล, นันทพร แสนศิริพันธ์ 46-58
ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ PDF
กฤติกา คำมูลตา, กรรณิการ์ กันธะรักษา, ฉวี เบาทรวง 59-70
ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเจ็บปวดในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก PDF
มาณี จันทร์โสภา, ฉวี เบาทรวง, สุกัญญา ปริสัญญกุล 71-84
ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง PDF
อุดมรัตน์ แหลมกล้า, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 85-96
ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง PDF
เบญจมาศ ถาดแสง, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ 124-137
ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง PDF
วารุณี ตั้งสถาเจริญพร, ธานี แก้วธรรมานุกูล, อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ 152-168

บทความวิชาการ

การสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา: ความหมายและมุมมองที่แตกต่าง PDF
สมใจ ศิระกมล 169-178
พฤติกรรมการลดนํ้าหนักที่ไม่ถูกต้องของวัยรุ่นและเยาวชนไทย PDF
ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ 179-190


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Nursing , Faculty of Nursing, Chiang Mai University
ISSN 0125-5118