วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)

เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 23, No 2 (2012): กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

Table of Contents

Message From Editor

บรรณาธิการแถลง PDF
ดวงกมล วัตราดุลย์ 1

Articles

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ: การสังเคราะห์งานวิจัยในประเทศไทย PDF
นิตญา ฤทธิ์เพชร, ชนกพร จิตปัญญา 2-16
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ PDF
อรชร ศรีไทรล้วน, ดวงกมล วัตราดุลย์ 17-30
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจต่อจำนวนวันนอนหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วย PDF
สุชีรา อึ้งตระกูล, อำภาพร นามวงศ์พรหม, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ 31-42
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างบูรณาการ PDF
สุจิตราภรณ์ พิมพ์โพธิ์, ชนกพร จิตปัญญา 43-58
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลช่องปากในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต PDF
อัจนา แทนขำ, กนกพร จิวประสาท, ดวงกมล วัตราดุลย์ 59-76

สมัครสมาชิกวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก PDF
- -


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing) ISSN.0857-605X