วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Announcements

 

ค่าสมาชิกวาสาร

 
สมัครสมาชิกวารสาร เริ่มปี 2558 ปีละ 200 บาท  
Posted: 2015-10-02
 

ข่าวจัดประชุมวิชาการ: การประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2559

 
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่องานวิจัยส่งเพื่อร่วมประชุมนานาชาติ ภายใน กันยายน 2559  
Posted: 2015-09-28
 
More Announcements...

Vol 26, No 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558


Cover Page