ที่ปรึกษา

อังสนา  บุณโยภาส, (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) 

นวณัฐ  โอศิริ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 

 

บรรณาธิการ

ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วาริชา  วงศ์พยัต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ

ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์, เอสวีคอนโดมีเนียม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)

ม.ล.ปิยลดา  ทวีปรังษีพร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    

ไปรมา  อิศรเสนา ณ อยุธยา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุจิโรจน์  อนามบุตร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนิกานต์  ยิ้มประยูร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิมลมาศ  วรรณคนาพล, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วสุ  โปษยะนันทน์, สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 

                                                 

ด้านการจัดการ

ณัฐฐ์ฐานุช  อินสอนต์                               

จัดรูปเล่มและออกแบบปก

วาทินี  ทรัพย์สุข

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย