คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol 2 No 2 (2015): JULY-DECEMBER 2015

Published: 2018-04-20

Human Resource Management for the Role of Autonomous University: A Case Study of Burapha University

สรร กลิ่นวิชิต, สมุทร ชำนาญ, ไพรัตน์ วงษ์นาม

22-40

Forecasting The Number of Chicken pox in Chiang Mai with Box-Jenkins Method

ธันวา เจริญศิริ, ชนาธิป โสภณพิมล, ดนุสรณ์ ธนะปาละ, วีระชัย ขันทองคำ

41-49

View All Issues