มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและแนวคิดค่าความนิยม

Main Article Content

ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับค่าความนิยม ผลกระทบที่มีต่อวิธีการบัญชีค่าความนิยมอันเนื่องมาจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจมาบังคับใช้ นอกจากนี้ การประยุกต์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ จะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมภายหลังจากรับรู้รายการ บทความนี้ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจประเด็นที่น่าสนใจและความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม อันจะทำให้สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ในการจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ค่าความนิยม การด้อยค่าของความนิยม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

Abstract

The objective of this article is to establish an understanding of goodwill concept. This article illustrates the effect of the adoption of Thai Financial Reporting Standard No. 3, Business Combinations, on the accounting method of goodwill. Moreover, the adoption of Thai Accounting Standard No. 36, Impairment of Assets, affects goodwill value after being recognized. This article will enable the users of financial statements to understand interesting issues and problems related to goodwill. They will be able to apply these accounting standards for preparing financial statements and enhancing their economic decision makings.

Keywords : Goodwill, Impairment of Goodwill, Thai Financial Reporting Standard

Article Details

Section
Articles