ความสัมพันธ์แห่งหลักพุทธปรัชญา กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

อรุณ ศิริจานุสรณ์

Abstract

บทคัดย่อ

"การพัฒนา” ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสาเหตุสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงจิตวิญญาณและกายภาพ จนต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาที่พอเพียง ซึ่งส่งผลให้มีผลงานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ปรากฎออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงต้องการชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของหลักพุทธธรรมที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาชีวิต ที่มีความสอดคล้องตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อค้นพบว่า นวัตกรรมสู่เปลี่ยนแปลงการพัฒนาชีวิตที่พอเพียงจะเกิดขึ้นได้ ไม่สามารถอาศัยเฉพาะระบบทางสังคมอย่างระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี แต่ยังอาศัยการพัฒนาปัจจัยทุกด้านที่สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะระดับของจิตให้สูงขึ้น ส่งผลให้มนุษย์มองเห็นภาพรวมของปรากฎการณ์ รวมทั้งเห็นข้อดี ข้อด้อยของทุกศาสตร์และทุกกลุ่มบุคคล จนสามารถบูรณาการข้อดีเหล่านั้นอย่างสมดุล เกิดเป็นแนวทางที่ช่วยนำพาออกจากวิกฤต กลับคืนสู่ความสมดุลและพอเพียง

คำสำคัญ : หลักพุทธธรรม นวัตกรรม การพัฒนาชีวิต หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

 

Abstract

The development under the sufficiency theory has contributed to change, in both spiritual and physical dimensions, that the Buddhist economic to guideline has to develop at sufficiency. Such announcement has stimulated lots of results supporting in various aspects. So, this research aims at revealing the influence of Buddhist economic toward to lift for sufficiency theory. The findings indicate that the transformation toward to lift-dimensions for sufficiency, not just development social system such as economics, regulations, and technologies. It is especially crucial to note that only with maturity of consciousness lifted above ego, could human see the holistic realm of the phenomenon, including the advantages and disadvantage of every sciences and everyone. This seeing, in return, would enable human to integrate all advantages in a balance manner, resulting in appropriate approaches to take out of the crises, toward balance and sufficiency.

Keywords : Buddhist Economic InnovationToward to lift develop Sufficiency Theory


Article Details

Section
Articles