เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิชาการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

Vol 1 No 2 (2018): May - August

Published: 2019-02-04

The Study of the Narrative Structure of a T.V. series named I Hate You, I Love you or Hate you

อัญมณี ภักดีมวลชน, คมสัน รัตนะสิมากูล

43-67

Buddhism Communication through Dhammacakka: Timing, Meaning and Value

ณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์, จิราพร ขุนศรี

68-89

View All Issues