เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิชาการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

Vol 1 No 1 (2018): January - April 2018

Published: 2018-09-19

The Adaptation of Chanthaburi’s Folk Performing Arts Approach through the Context of ASEAN Socio-Cultural Community

รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา, สริยาภา คันธวัลย์, จำเริญ คังคะศรี, อาทิตยา แก้วตาธนวัฒ

30-56

Health Communication Holistic Medicine of Balavi Viangping Natural Medicine Center Chiang Mai Province

แสงรวี รุ่งเรืองเสถียร, ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์

1-29

View All Issues