บทนำ

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีกับเพื่อนร่วมวงวิชาการสาขานิเทศศาสตร์ CRRU Journal of Communication หรือ วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ท่านกำลังถืออยู่ฉบับนี้เป็นวารสารฉบับปฐมฤกษ์ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดทำขึ้น ด้วยความมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคณาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์ที่จะได้มีสื่อกลางและเวทีที่ได้แสดงความคิดเห็นและผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยวารสารของเรามีกำหนดออกทุก 4 เดือน หรือ
ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม 

CRRU Journal of Communication จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจในศาสตร์ของการสื่อสารส่งบทความเข้ามาร่วมตีพิมพ์กับเรา เพื่อสร้างเสริมวงวิชาการนิเทศศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป ท่านที่สนใจร่วมตีพิมพ์กับเราสามารถติดตามข้อมูลของวารสารและส่งบทความของท่านเข้ามาที่ https://tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/index ได้ครับ

คมสัน รัตนะสิมากูล
บรรณาธิการ

Published: 2018-09-19

The Adaptation of Chanthaburi’s Folk Performing Arts Approach through the Context of ASEAN Socio-Cultural Community

รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา, สริยาภา คันธวัลย์, จำเริญ คังคะศรี, อาทิตยา แก้วตาธนวัฒ

30-56

Health Communication Holistic Medicine of Balavi Viangping Natural Medicine Center Chiang Mai Province

แสงรวี รุ่งเรืองเสถียร, ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์

1-29