Vol 30 No 1 (2018): January - April

Published: 2018-04-27

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

นารี ญาณิสสร, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, สาวิกา ใจบริสุทธิกุล, สมศรี รัตนปริยานุช, พฤกษาชาติ พิบูลธนาวณิช

48-58

View All Issues

Indexed in