วารสารครุศาสตร์ (ISBN 0859-8835) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความต่ามความเหมาะสม

Vol 45 No 3 (2017): วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2560)

Published: 2017-12-28

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2560)

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2560)

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

ชนิตา รักษ์พลเมือง, ศาสตราจารย์ ดร., สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร., รังสรรค์ มณีเล็ก, ดร., เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, ศาสตราจารย์ ดร.

17-33

แนวทางการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์, สุธนะ ติงศภัทิย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

34-49

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ดรุณี ไรเปี่ยม, นันทวัฒน์ เจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

50-65

การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในชุมชนเมือง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก, จรูญศรี มาดิลกโกวิท, รองศาสตราจารย์ ดร., วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

66-82

การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น

พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ, เฟื่องอุรณ ปรีดีดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

125-138

จับกระแสการศึกษาโลก

ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

233-236

มุมห้องเรียน : สอนอ่านสะกดคำด้วยสื่อทำมือ

ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร, อาจารย์ ดร.

237-244

คิดนอกกรอบ : ศิลปะเพื่อการพัฒนาภายในตน

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

245-251

แนะนำหนังสือ

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

264-265

View All Issues

Vol 44, No 2 (2016) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

 

 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้น THAIJO

  icon_16_01 การสมัครสมาชิก ผู้ที่ยังไม่มี username ใน Thaijo

  icon_16_01การสมัครสมาชิก ผูู้ที่มี username ใน Thaijo แล้ว

  icon_16_01 การส่งบทความ

  icon_16_01 การแก้ไขบทความ สำหรับ Author

  icon_16_01 สำหรับการใช้งานของ Reviewer

 

Indexed in tci