Journal of Educational Administration, Silpakorn University https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd <p>เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา</p> ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร en-US Journal of Educational Administration, Silpakorn University 1906-8255 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113801 <p>-</p> ณัฐชา พิกุลทอง สงวน อินทร์รักษ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 1 14 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113805 <p>-</p> กฤติกา พูลสุวรรณ สงวน อินทร์รักษ๋ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 15 26 การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของกลุ้มโรงเรียนสหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113806 <p>-</p> อารยา แก้วมณี ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 27 35 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113807 <p>-</p> <p>&nbsp;</p> ทับทิม แสงอินทร์ ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 36 46 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113808 <p>-</p> นายปราโมทย์ เอมมา สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 47 59 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113809 <p>-</p> สุธาสินี เพชรกระจ่าง มัทนา วังถนอมศักดิ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 60 72 ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113810 <p>-</p> จารุวรรณ แป้นแจ้ง มัทนา วังถนอมศักดิ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 73 87 ทักษะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113811 <p>-</p> อุษา แซ่เตียว นุชนรา รัตนศิระประภา ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 88 99 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สำนักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113812 <p>-</p> ขวัญใจ แสงเจริญ สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 100 113 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113813 <p>-</p> จตุพร วิริยานุภาพ สายสุดา เตียเจริญ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 114 124 การบริหารคุณภาพกับการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113814 <p>-</p> นิภาพร ทองดำ สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 125 137 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113816 <p>-</p> ฉวีวรรณ อินชูกุล นพดล เจนอักษร ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 138 147 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113817 <p>-</p> อัมพร ปรีเปรม นพดล เจนอักษร ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 8 1 148 155 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113818 <p>-</p> อัมพร ปรีเปรม นพดล เจนอักษร ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 148 155 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113819 <p>-</p> วราลักษณ์ จันดี สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 156 165 ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113820 <p>-</p> เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 166 175 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันตก https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113821 <p>-</p> เยาวรินทร์ ยิ้มรอด วรกาญจน์ สุขสดเขียว ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 176 186 คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113822 <p>-</p> สยาม ชูกร มัทนา วังถนอมศักดิ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-01-26 2018-01-26 8 1 187 194