Journal of Educational Administration, Silpakorn University https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd <p>เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา</p> en-US nuchnara14@hotmail.com (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา) chonnaneeming061@hotmail.com (นางสาวชนนี แสนศรี) Wed, 28 Feb 2018 05:49:01 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113801 <p>-</p> ณัฐชา พิกุลทอง, สงวน อินทร์รักษ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113801 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113805 <p>-</p> กฤติกา พูลสุวรรณ, สงวน อินทร์รักษ๋ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113805 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของกลุ้มโรงเรียนสหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113806 <p>-</p> อารยา แก้วมณี, ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113806 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113807 <p>-</p> <p>&nbsp;</p> ทับทิม แสงอินทร์, ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113807 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113808 <p>-</p> นายปราโมทย์ เอมมา, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113808 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113809 <p>-</p> สุธาสินี เพชรกระจ่าง, มัทนา วังถนอมศักดิ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113809 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113810 <p>-</p> จารุวรรณ แป้นแจ้ง, มัทนา วังถนอมศักดิ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113810 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 ทักษะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113811 <p>-</p> อุษา แซ่เตียว, นุชนรา รัตนศิระประภา ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113811 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สำนักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113812 <p>-</p> ขวัญใจ แสงเจริญ, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113812 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113813 <p>-</p> จตุพร วิริยานุภาพ, สายสุดา เตียเจริญ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113813 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 การบริหารคุณภาพกับการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113814 <p>-</p> นิภาพร ทองดำ, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113814 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113816 <p>-</p> ฉวีวรรณ อินชูกุล, นพดล เจนอักษร ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113816 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113817 <p>-</p> อัมพร ปรีเปรม, นพดล เจนอักษร ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113817 Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0700 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113818 <p>-</p> อัมพร ปรีเปรม, นพดล เจนอักษร ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113818 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113819 <p>-</p> วราลักษณ์ จันดี, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113819 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113820 <p>-</p> เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113820 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันตก https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113821 <p>-</p> เยาวรินทร์ ยิ้มรอด, วรกาญจน์ สุขสดเขียว ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113821 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700 คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113822 <p>-</p> สยาม ชูกร, มัทนา วังถนอมศักดิ์ ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/113822 Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0700