วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Educational Administration, Silpakorn University)

เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 1 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

วัฒนธรรมองคกรกับองคกรแหงการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
กัญญภัคญา ภัทรไชยอนันท์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 1-11
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
เกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 12-21
การบริหารเชิงกลยุทธกับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 pdf
จิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว, สายสุดา เตียเจริญ 22-31
การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทามะกา pdf
ชมพู มรุธาวานิช, นพดล เจนอักษร 32-39
การนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ pdf
ณัฏฐณิชา กอวิจิตร, นุชนรา รัตนศิระประภา 40-49
สมรรถนะผูบริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 pdf
ทวีพร แกวบัวดี, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 50-56
การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานดานผูเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
นภารัตน์ ชลศฤงคาร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 57-67
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในเขตจังหวัดลำปาง pdf
นันทนภัสร์ ศรีวิเชียร, ศันสนีย จะสุวรรณ์ 68-76
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ, นุชนรา รัตนศิระประภา 77-88
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง พ.ศ. 2558 – 2561 pdf
พจนรพี ทองกัญชร, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ 89-103
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” pdf
พนัชกร พองาม, นุชนรา รัตนศิระประภา 104-112