เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

Vol 6 No 1 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

Published: 2017-10-10

การจัดการความรูในโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ)

ศิรินันต เพชรแอน, วรกาญจน สุขสดเขียว

192-198

การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา

อภินันท ลิ้มกุล, มัทนา วังถนอมศักดิ์

248-255

ความเครียดกับผูบริหาร

มัทนา วังถนอมศักดิ์

293-305

View All Issues