Vol 5, No 1 (2014)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

ความคิดริเริ่มของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 pdf
เกียรติเกรียงไกร บุญทน, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 1-11
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 pdf
จีรภา แสงแก้ว, นพดล เจนอักษร 12-24
ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
ฐะปะนีย์ สระทองพรม, สายสุดา เตียเจริญ 25-35
บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา pdf
ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 36-44
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 pdf
ทินพันธ์ บุญธรรม, นพดล เจนอักษร 45-56
สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
ปณิชา คล่องเชิงสาน, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 57-66
การใช้อำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 pdf
ปราณี คาดการณ์ไกล, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 67-79
บทบาทภาวะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับคุณภาพการจัดการศึกษาและการให้บริการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนครปฐม pdf
ปาริชาติ แก้วมณี, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 80-89
กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
พรรณภา มหาวิชา, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 90-99
การปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ pdf
พระมหาวีระพนธ์ ผองผาลา, สายสุดา เตียเจริญ 100-109
สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
พัศนิยา โกยสกุล, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 110-121
ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม pdf
พิศมัย เจริญลักษณ์, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 122-132
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวัดปุรณาวาสสังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
มณฑิรา ทองนุ่น, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 133-142
พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 pdf
ลักขณา ใจเที่ยงกุล, สายสุดา เตียเจริญ 143-153
การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ pdf
วรวุฒิ ขำพลจิต, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 154-164
ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา pdf
เศรษฐราณี ทรวดทรง, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 165-176
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร pdf
สมถวิล ศิลปคนธรรพ์, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 177-187
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
สิริกร ทิติยวงษ์, สายสุดา เตียเจริญ 188-198
การใช้ ICT ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม pdf
สุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 199-206
การจ้างงานภายนอกกับผลการดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 pdf
สุพัตรา จึงมีผลบุญ, นพดล เจนอักษร 207-217
ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความเป็นองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 pdf
สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 218-229
การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ pdf
องอาจ วิจิตรวรกาญจน์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 230-235
คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร pdf
อนุศรา โกงเหลง, นุชนรา รัตนศิระประภา 236-246
คุณภาพชีวิตของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 pdf
อำนวยพร สอิ้งทอง, นุชนรา รัตนศิระประภา 247-260
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น pdf
ชินโชติ นาไพรวัน, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 261-268
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
สุจิตรา จับใจ, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 269-276
การถอดบทเรียนความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 pdf
ไกรสร ฝั้นเฟย, สัมมา รธนิธย์ 277-284
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
จิตรดา วงค์จันทะ, สัมมา รธนิธย์ 285-294
การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง pdf
ชบาบุญ ศรีรัตนภรณ์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 295-311
การจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา pdf
เดือนเพ็ญ ดวงธนู, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 312-319
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
ปภาวดี โพธิสาร, สัมมา รธนิธย์ 320-328
แนวทางการบริหารงานวิชาการตามความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร pdf
ปัญจพร ลลิตนันทิกุล, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 329-336
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มจตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 pdf
พัชรี แสงบุญ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 337-345
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของข้าราชการทหาร หน่วยทำลายวัตถุระเบิด ในการปฏิบัติงานพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
พัฒนพงษ์ สุรพิน, สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล 346-363
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 pdf
รัสรินทร์ ภัทรพรไพศาล, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 364-371