Vol 4, No 1 (2013)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

ความสุขในการทำงานกับสมรรถนะข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด pdf
อภิชาติ นิลภาทย์, สายสุดา เตียเจริญ 1-12
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา pdf
นิตยาภรณ์ บุญสวัสดิ์, ประเสริฐ อินทรรักษ์ 13-23
แรงจูงใจในการทำงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ pdf
ชนิตา เศษลือ, ประเสริฐ อินทรรักษ์ 24-32
คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 pdf
ปนัดดา ปิ่นทัศน์, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 33-40
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
กฤติยา จันทรเสนา, นพดล เจนอักษร 41-53
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 pdf
พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 54-62
คุณลักษณะองค์กรที่มีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 pdf
ณฎฐพน รุจยากรกุล, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 63-74
ทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
ศุภกร อินทร์คล้า, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 75-83
คุณลักษณะผู้นำกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
นัยนา นิลพันธุ์, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 84-92
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 pdf
เรวดี ซ้อนเพชร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 93-104
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 pdf
ภัทราวุธ มีทรัพย์มั่น, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 105-113
การวินิจฉัยองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
อรุณรัตน์ สุดประเสริฐ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 114-127
การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา pdf
จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน, นุชนรา รัตนศิระประภา 128-136
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
มยุรา เนินหาด, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 137-142
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการวางแผนพัฒนา 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี pdf
ศุภกิจ เอี้ยวตระกูล 143-151
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) pdf
อัครนันท์ ชัยธัมมะปกรณ์ 152-161
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของบริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จำกัด pdf
กิตติภพ วรานุภาพกุล, พิทักษ์ ศิริวงศ์ 162-168
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 pdf
ฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล, สัมมา รธนิธย์ 169-175
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี pdf
ปราณี พึ่งฉิม, สัมมา รธนิธย์ 176-182
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 pdf
อุษณี ชมบุญ, สัมมา รธนิธย์ 183-188
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การปฏิบัติ pdf
ชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 189-197
การสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ประเทศของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
วิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ 198-205
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
วิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ 206-215

บทความวิชาการ (Academic Articles)

การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า BASIC EDUCATIONAL CURRICULUM MANAGEMENT FOR THE NEXT DECADE pdf
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 216-226

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

The Principal : Three Keys to Maximizing Impact pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 227-229