Vol 2, No 2 (2012)

มกราคม - มิถุนายน 2555

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยการส่งเสริมการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา pdf
ธีรพงษ์ สารแสน, นพดล เจนอักษร 1-8
ปัจจัยเอื้อที่ทำให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ pdf
จินตนา พลอยภัทรภิญโญ, นพดล เจนอักษร 9-20
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล pdf
กาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์, นพดล เจนอักษร 21-30
มาตรวัดการจัดการความรู้ pdf
เพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล, นพดล เจนอักษร 31-40
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
วิภา ทองหงำ, ศิริชัย ชินะตังกูร 41-51
THE DEVELOPMENT OF THE EFFECTIVE SUB DISTRICT SCHOOLS THROUGH THE PARTNERSHIP PROCESS IN THAILAND pdf
Mullawee Rochefolle, Nopadol Chenaksara 52-62
ADMINISTRATIVE FACTORS EFFECTING CONCERN-BASED ADOPTION MODEL OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY FOR INSTRUCTION IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROJECT pdf
Nopadol Chenaksara 63-69
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งสหประชาชาติ pdf
สิริมา หมอนไหม, นพดล เจนอักษร 70-79
การประเมินตัวแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปรับตัวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยขั้นตอนดีเมอิก pdf
ภาวิดา บุตรเนียม, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, เอกนฤน บางท่าไม้, เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย 80-88
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 pdf
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 89-97
คุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม pdf
กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 98-108
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
นภัสวรรณ เกียรติวุฒิกาญจน์, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 109-117
การวิเคราะหเ์ ปรียบเทียบการสง่ ผลคุณลักษณะของผูบ้ ริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
รัชพร สระสม, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 118-127
ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 pdf
อุราภรณ์ คูนาเอก, ศิริชัย ชินะตังกูร 128-137
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 pdf
ปิยะพงษ์ โพธิ์มี, สำเริง อ่อนสัมพันธ์ุ 138-144
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 145-156
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
พิชชาพร อุ่นศิริ, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 157-165
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
เขมนิจ ปรีเปรม, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 166-175
วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
ธนภรณ์ เข็มทอง, นุชนรา รัตนศิระประภา 176-187
สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
ราชกุมารี ดูเบย์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 188-194
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, นพดล เจนอักษร 195-200
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 pdf
มันทนา กองเงิน, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 201-209
การนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
สุพร ธงชัย, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 210-216
แรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
สุภา เจียมพุก, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 217-224
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี pdf
สันติ หอมทวีโชค, นพดล เจนอักษร 225-233
กระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร pdf
ชุติมา แย้มจ่าเมือง, นพดล เจนอักษร 234-240
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร pdf
เกษมศรี จาตุรพันธ์, ศิริชัย ชินะตังกูร 241-247
การใช้อำนาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร pdf
อวยชัย จาตุรพันธ์, นพดล เจนอักษร 248-254
แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี pdf
เถลิงศักดิ์ อินทรสร, นุชนรา รัตนศิระประภา 255-262
ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 pdf
สุนิตา สุบินยัง, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 263-271
องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร pdf
ทัศนันท์ ชุ่มชื่น, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 272-279
ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 pdf
รัชนิดา นิลมณี, นพดล เจนอักษร 280-287
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา pdf
วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์, นพดล เจนอักษร 288-297
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด pdf
ถวัลย์ ทองมี 298-309
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน pdf
รสพร ทองธรรมจินดา 310-317
รูปแบบส่วนต่อประสาน เพื่อการนำเสนอสารสนเทศคุณภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชน pdf
อภิชาต์ เตียวิเศษ, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, นพดล เจนอักษร, เอกนฤน บางท่าไม้ 318-326
ความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร pdf
ชนิดา ทองมณโฑ, สุวิทย์ ธนียวัน 327-333
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม pdf
นุชา สระสม 334-341
รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) pdf
อาภรณ์ ราชสิงโห 342-351

บทความวิชาการ (Academic Articles)

Leadership Behavior: Empowerment Fosters to Changing Organization pdf
Choomsak Intarak 352-355

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

HBR’s Ten Must Reads on Leadership pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 356-358