Vol 3, No 1 (2012)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
ชูชาติ รักอู่, ศิริชัย ชินะตังกูร 1-14
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามที่กำหนดในหลักสูตรของสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
สงวน อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร 15-23
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยการพัฒนาโรงเรียนทหารการสัตว์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ pdf
มนัส โหย่งไทย, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 24-32
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา pdf
ชัยนนท์ นิลพัฒน์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 33-40
ตัวบ่งชี้สากลของการนิเทศโรงเรียน pdf
จิรัชญา พัดศรีเรือง, นพดล เจนอักษร 41-50
อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 pdf
เจติยา ดากระบุตร, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 51-59
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
วิภาดา ทองรอด, นุชนรา รัตนศิระประภา 60-68
การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิต ในจังหวัดนครปฐม pdf
สุคนธ์ มณีรัตน์, นพดล เจนอักษร 69-76
คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 pdf
อิ่มทิพย์ อนิศดา, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 77-86
การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 pdf
ประไพ อุดมผล, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 87-94
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษากับพัฒนาการ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร pdf
ตุ๊กตา สิมาเลาเต่า, นพดล เจนอักษร 95-100
สมรรถนะของผู้บ้ริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 pdf
พินิจ แสนวัง, นพดล เจนอักษร 101-109
การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 pdf
เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 110-117
สมรรถนะครูกับการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม pdf
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 118-126
การบริหารแบบสมดุลกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา pdf
ปัณณวิชญ์ ซาไข, นุชนรา รัตนศิระประภา 127-135
บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล pdf
บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ 136-143
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้ pdf
สุกัญญา แช่มอินทร์, สัมมา รธนิธย์ 144-149
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 pdf
นุชณะภา โสเก่าข่า, สัมมา รธนิธย์ 150-158
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 pdf
อารีวรรณ์ ปักกาเวสูง, สัมมา รธนิธย์ 159-165

บทความวิชาการ (Academic Articles)

การบริหารงานบุคลากรตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 pdf
อารีย์ภรณ์ สุกใส, สัมมา รธนิธย์ 166-172
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยจิตตปัญญาศึกษา pdf
สายสุดา เตียเจริญ 173-184

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

Best HR Practices in Thailand pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 185-189