Vol 4, No 2 (2014)

มกราคม - มิถุนายน 2557

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

การศึกษาบุญนิยมกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสัมมาสิกขา pdf
กิติพงษ์ แซ่เจียว, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 1-6
การปฏิรูปโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) pdf
กุลธิดา รงค์พันธ์, นพดล เจนอักษร 7-16
ขวัญของบุคลากรกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 pdf
เก่งกาจ คิ้วเจริญ, นุชนรา รัตนศิระประภา 17-27
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 pdf
ชาติชาย ศรีจันทร์ดี, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 28-38
สุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
ฐิตารีย์ ตรีเหรา, สำเริง อ่อนสัมพันธ์ 39-48
ความสัมพันธ์ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในกับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา pdf
ณิชชยานันท์ นันท์อาณาเขต, สายสุดา เตียเจริญ 49-60
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 pdf
ณิฐชานันท์ รุจิราภัทรสิทธิ์, นุชนรา รัตนศิระประภา 61-72
สมรรถนะของผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 pdf
ธชวรรณ สุทธาธาร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 73-85
ความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร pdf
ธิดารัตน์ รัศมี, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 86-94
ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
นพดล ศิริทรัพย์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 95-103
คุณลักษณะผู้นำกับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
บุญเพชร พึ่งย้อย, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 104-114
ปัจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
สาวิตรี ง้วนหอม, นพดล เจนอักษร 115-127
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 pdf
พรรณิดา นาคะผิว, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 128-140
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 pdf
พิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 141-151
การบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน pdf
รุ้งนภา เล่าเปี่ยม, สำเริง อ่อนสัมพันธ์ 152-164
การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ pdf
วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 165-170
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 pdf
สุภาพร ภิรมย์เมือง, นุชนรา รัตนศิระประภา 171-180
การจัดการบริการการให้คำปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม pdf
อมรรัตน์ สุดใจ, นพดล เจนอักษร 181-188
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กกับการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดราชบุรี pdf
อังคณา บุญพามี, สำเริง อ่อนสัมพันธ์ 189-202
ทัศนคติในการบริหารจัดการฟาร์มสุกรสีเขียวของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม pdf
กมลพบ อำนวยทรัพย์, โชติมา แก้วกอง 203-211
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล pdf
ประไพพร เตียเจริญ 212-220
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกสุจริต ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) pdf
อมรรัตน์ เชิงหอม, มลิวรรณ สรรคชา, สัญทิตย์ ชอนบุรี, สำเริง อ่อนสัมพันธ์ 221-233

บทความวิชาการ (Academic Articles)

การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ pdf
มัทนม วังถนอมศักดิ์ 234-243

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

The Ethical School : Consequences, Consistency, Care, Ethics pdf
สำเริง อ่อนสัมพันธ์ 244-247