Vol 3, No 2 (2013)

มกราคม - มิถุนายน 2556

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 pdf
ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์, นพดล เจนอักษร 1-12
การบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ pdf
สุนทรี ลิ้มจี้จง, นุชนรา รัตนศิระประภา 13-23
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม pdf
จินดากานน์ คงเดชาชาญ, นพดล เจนอักษร 24 - 32
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
วัชรินทร์ เหลืองนวล, นุชนรา รัตนศิระประภา 33 - 42
คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
สุพิชฌาย์ เหลืองนวล, นพดล เจนอักษร 43 - 54
สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
อรวรรณ คำยอด, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 55 - 65
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน pdf
อมรพิมล พิทักษ์, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 66 - 75
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 pdf
อภิวัฒน์ แสงสุกวาว, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 76 - 85
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
นุตประวีณ์ เบาเนิ้ด, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 86 - 96
อนาคตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้สภาวการณ์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
นพดล เจนอักษร 97-105
แนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานองค์กรกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ pdf
ณัฐ วิมลพีรพัฒนา 106 - 116
การเป็นองค์กรแห่งความสุขกับการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพล ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล pdf
กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 117-127
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจอัจฉริยะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ pdf
สุวรรณี พิพัฒน์พิบูลผล, วศิณ ชูประยูร 128-138
แนวทางการอนุวัติการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กรอบไอทิล ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) pdf
สาวิตรี สุรวิทย์, ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ 139-149
การศึกษาทัศนคติของพนักงานในการบริหารจัดการคลังสินค้าเขียว: กรณีศึกษาบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่ง pdf
ภาณุวัฒน์ สายอุบล, โชติมา แก้วกอง 150-160
ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลสองภาษา (English Program) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคกลาง pdf
พิมพ์อภิญญา อรุณรัตน์ 161-172
ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ของเทศบาลตำบล ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี pdf
บุษบา นักฟ้อน, สถาพร สันติบุตร 173-179
การบริหารจัดการทรัพยากรครอบครัวของนิสิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน: กรณีศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน pdf
ประภาศรี บัวศรี, โชติมา แก้วกอง 180-188
การบริหารจัดการรีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) จังหวัดสมุทรปราการ pdf
รัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ 189-199

บทความวิชาการ (Academic Articles)

ทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 200-207

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

Management Challenges for the 21st Century pdf
สายสุดา เตียเจริญ 208-221