Vol 1, No 2 (2011)

มกราคม - มิถุนายน 2554

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) pdf
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 1-13
องค์ประกอบภาวะผู้นำาของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข pdf
สุภาวดี นพรุจจินดา, ศิริชัย ชินะตังกูร 14-27
ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf
พรรณมาศ พรมพิลา, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 28-36
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน THE CAUSAL EFFECT BETWEEN FACTORS AND TEACHER PERFORMANCE EFFICIENCY IN THE CHINESE PRIVATE SCHOOL IN THAILAND pdf
อำพร อัศวโรจนกุลชัย, ศิริชัย ชินะตังกูร 37-55
การบริหารงานบริการการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาต้นแบบทดลองสองภาษาในประเทศไทย pdf
มุกดา พัฒนะอเนก, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 56-64
รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการทำงานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข pdf
บุศรินทร์ สุจริตจันทร์, ศริยา สุขพานิช 65-79
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำ School mapping THE DEVELOPMENT OF SCHOOL MAPPING TRAINING PROGRAM pdf
สุรางค์ ธูปบูชากร, นพดล เจนอักษร 80-89
ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน FACTORS AFFECTING TO ADMINISTRATIVE LEADERSHIP IN RELEVANT TO SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION pdf
อุษณีย์ จำเมือง, กมล สุดประเสริฐ 90-97
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา pdf
ธวัชชัย พิกุลแก้ว, อมรชัย ตันติเมธ 98-117
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 pdf
โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 118-126
การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ pdf
ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 127-133
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร THE ADMINISTRATORS' LEADERSHIP AFFECTING SELF-ASSESSMENT RESULTS BASED ON SMART SCHOOLS UNDER THE BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION pdf
อุษณีย์ บุญธรรม, ศริยา สุขพานิช 134-146
สมรรถนะของผู้บริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 ADMINISTRATOR'S COMPETENCY AND LEARNING ORGANIZATION OF SCHOOL IN THE OFFICE OF STRATEGY MANAGEMENT AND EDUCATIONAL INTEGRATION 6 pdf
สุญาดา ศิริบูรพงศา, ศิริชัย ชินะตังกูร 147-160
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ INTERNAL CONTROL AFFECTING DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTER RISK pdf
สาคร ช่วยดำารงค์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 161-171
การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AND LEARNER CARE AND ASSISTANCE SYSTEM OF SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLITAN pdf
ณปภัช รุ่งโรจน์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 172-182
แรงจูงใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 COMMUNITY MOTIVATION AND MOBILIZATION OF EDUCATION RESOURCES IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF RATCHABURI EDUCATION SERVICE AREA 1. pdf
ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์, นพดล เจนอักษร 183-191
การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรจังหวัดราชบุรี THE B.E 2551 BASIC CORE CURRICULUM ADMINISTRATION OF RATCHABURI PILOT SCHOOLS pdf
ศักดา ใจตรง, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 192-202
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION pdf
สามารถ สูรโรคา, ศิริชัย ชินะตังกูร 203-212
ทักษะการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 pdf
ปาริชาติ กมลยะบุตร, นพดล เจนอักษร 213-222
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลกับการเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา PERSONNEL'S COGNITION IN WORD CLASS STANDARD SCHOOL TOWARD PREPARATION AND SEEKING PARTNERSHIP NETWORKS pdf
ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 223-230
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AND STRATEGIC PLANNING IN KANCHANABURI BASIC EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE I pdf
รัฐจันทร์ ชัยชญา, ศิริชัย ชินะตังกูร 231-240
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร pdf
พรเทพ อยู่คง, นพดล เจนอักษร 241-248
ภาวะผู้นำาการเปลีี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS pdf
อุดมศักดิ์ กุลครอง, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 249-258
การบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ THE BOY SCOUTS' ACTIVITIES MANAGEMENT AND THE DESIRABLE CHARACTERISTICS DEVELOPMENT pdf
ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ์, ศิริชัย ชินะตังกูร 259-267
ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 SCHOOL ADMINISTRATOR'S SKILLS AND HEALTH PROMOTING SCHOOL PERFORMANCE UNDER THE DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION IN ฯ pdf
ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 268-277
การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร SCHOOL ADMINISTRATION AND STUDENT MORAL'S DEVELOPMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOL UNDER SAMUTSAKHORN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE pdf
นาวิน เหมือนแสง, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 278-286

บทความวิชาการ (Academic Articles)

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู JOB ENHANCEMENT FOR TEACHERS pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 287-294

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

การบริหารและงานศิลปะ (Management and the Art) pdf
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 295-297