Vol 1, No 1 (2010)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2553

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนเรียนร่วมสู่การทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา The Administrative Model for Transition from School to Work of Disabilities Students in Mainstreaming Secondary Schools pdf
พรพรรณ์ สมบูรณ์, นพดล เจนอักษร 1-11
การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก Human Capital Development of Nursing College under Praboromarajanok Institute pdf
จรัสศรี เพ็ชรคง, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 12-20
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน (A Model of Effective Transformational Leadership for Sustainable Education Reform) pdf
สมคิด สกุลสถาปัตย์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 21-31
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน The Factors of Organizational Climate in Basic Educational Schools pdf
สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม, ศริยา สุขพานิช 32-42
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ The Administrative Model for Early Childhood Laboratory School of Rajabhat Universities pdf
นริสานันท์ เดชสุระ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 43-52
การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Factors Analysis and Indicators Development of School-Based Management in Basic Education Schools pdf
สมชัย พุทธา, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 53-65
สมรรถนะของบุคลากรในโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม The Competency of Personnel in Vocational Model School Project for Industry pdf
เธียรไชย ยักทะวงษ์, ศิริชัย ชินะตังกูร 66-75
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ pdf
ชฎิล นิ่มนวล, นพดล เจนอักษร 76-84
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
กัญญาบุตร ล้อมสาย, นพดล เจนอักษร 85-93
บทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 Administrator's Role Related to the Effectiveness of Municipal schools in Region 1 pdf
อาทิตยา ศกุนะสิงห์, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 94-103
รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย The Entrepreneurial Model of Bilingual Schools in Thailand pdf
วิทยา พัฒนวงศ์, จิราวรรณ คงคล้าย 104-114
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม Strategic Leadership of Buddhist School Administrators pdf
พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, ศิริชัย ชินะตังกูร 115-124
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา The Causal Relationship Model of Knowledge Management Indicators of Higher Education Institutes pdf
อนงค์ สระบัว, จิราวรรณ คงคล้าย 125-141
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสำหรับประเทศไทย A Model of Thailand English Program School Administration pdf
ชัยพร สกุลพนารักษ์, นพดล เจนอักษร 142-150
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน The Component of the Planned Change Model for Basic Educational School pdf
จุฑารัตน์ นิรันดร, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 151-162
รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Educational Supervision Model in Educational Service Area of Office pdf
อดุลย์ วงศ์ก้อม, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 163-169
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท The Leadership of Administrators Affecting School Supervistion in Chainat Educational Service Area Office pdf
ศุภิสรา แพนสง, ศริยา สุขพานิช 170-179
คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ The Virtue for Being Kalayanamita of Administrators in the Public Higher Education Institute pdf
มาศโมฬี จิตวิริยธรรม, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 180-189
การบริหารตามยถากรรม Management by Volitional Action pdf
สุริยะ รูปหมอก, ศิริชัย ชินะตังกูร 190-200
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก Educational Administration Innovation for the Western Border Schools pdf
ชวน ภารังกูล, นพดล เจนอักษร 201-208
รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน A Mediation Model of Basic Educational School Administrators pdf
ชนิดา ทองมณโฑ, ศิริชัย ชินะตังกูร 209-219
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้รูปแบบไนซ์ สำหรับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม A Development of Nice's Model Learning style for Environmental Activities pdf
รัชนีกร ฤดีรัชต์ 220-229

บทความวิชาการ (Academic Articles)

มหาวิทยาลัยวิจัย: จากแนวคิดตะวันตกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทย pdf
สายสุดา เตียเจริญ, นพดล เจนอักษร 230-240

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

"Gurus on Leadership: A Guide to the World's Thought-Leaders in Leadership" pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 241-243