Vol 5, No 2 (2015)

มกราคม - มิถุนายน 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา pdf
กรชนก แย้มอุทัย, นุชนรา รัตนศิระประภา 1-10
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม pdf
จิรัฐิพร จีนสายใจ, สายสุดา เตียเจริญ 11-22
ทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ pdf
ณัชปภา ภักตร์วิลัย, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 23-30
การใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ pdf
นพดล เล็กบาง, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 31-39
แรงจูงใจในตนเองที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 pdf
ปริษา เจิมนาค, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 40-48
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตทวีวัฒนา pdf
ปานรดา พรธวัชชัย, นพดล เจนอักษร 49-60
การใช้ทักษะการบริหารงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม pdf
ภูมิ ทุ่งโชคชัย, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 61-68
การสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 69-78
ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม pdf
วิวัฒน์ บุญยง, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 79-87
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ pdf
สกุลรักษ์ ลำเภาพันธ์, นุชนรา รัตนศิระประภา 88-96
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในพื้นที่ชายขอบจังหวัดชายแดนภาคใต pdf
สงวน อินทรรักษ์ 97-108
การใชอำนาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม pdf
สุระชัย เอี่ยมสอาด, สำเริง ออนสัมพันธุ 109-117
ลักษณะผูนำของนักศึกษาวิชาทหารที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสังคม pdf
อรรถพล หวยกรุด, นพดล เจนอักษร 118-127
พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม pdf
อัมพร ศรีอินทร์, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 128-134
สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล pdf
เอกชัย หลายชั้น, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 135-144
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพทางสมอง (Brain-Based Learning) และความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน เรื่อง คำในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 pdf
กัญญา ศรีสุข 145-151
การพัฒนาชุดการสรางความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การสะกดคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 pdf
กัญญา ศรีสุข 152-159
ความสัมพันธของสภาพวัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน เพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน pdf
มลุลี สุขสุโชคี 160-165
การพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนพลเมืองที่ตื่นตัว pdf
ญาศินี เกิดผลเสริฐ 166-175
การนำนโยบายถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น pdf
ณัฏฐณิชา ภูกาสอน, ประสงค กัลยาณะธรรม 176-184
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือสัมมาสิกขา pdf
นุชนาฎ จันทร, สมาน อัศวภูมิ 185-192
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวม ของครูในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 pdf
ศิริลักษณ ดำพะธิก 193-202

บทความวิชาการ (Academic Articles)

สตรีกับการเปนผูนำ pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 203-209

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

The Inspiring Leader : Unlock the secret of how extraordinary leaders motivate pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 210-212