Vol 6, No 1 (2015)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

วัฒนธรรมองคกรกับองคกรแหงการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
กัญญภัคญา ภัทรไชยอนันท์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 1-11
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
เกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 12-21
การบริหารเชิงกลยุทธกับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 pdf
จิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว, สายสุดา เตียเจริญ 22-31
การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทามะกา pdf
ชมพู มรุธาวานิช, นพดล เจนอักษร 32-39
การนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ pdf
ณัฏฐณิชา กอวิจิตร, นุชนรา รัตนศิระประภา 40-49
สมรรถนะผูบริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 pdf
ทวีพร แกวบัวดี, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 50-56
การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานดานผูเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
นภารัตน์ ชลศฤงคาร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 57-67
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในเขตจังหวัดลำปาง pdf
นันทนภัสร์ ศรีวิเชียร, ศันสนีย จะสุวรรณ์ 68-76
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ, นุชนรา รัตนศิระประภา 77-88
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง พ.ศ. 2558 – 2561 pdf
พจนรพี ทองกัญชร, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ 89-103
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” pdf
พนัชกร พองาม, นุชนรา รัตนศิระประภา 104-112
การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม pdf
พรปวีณ เชยกีวงศ 113-125
การประเมินคุณภาพการบริการประชาชน กรณีศึกษา สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 pdf
พรรณปพร จันทราสกาววงศ, บุรัสกร โตรัตน์ 126-140
ปจจัยดานบรรยากาศองคกรที่สงผลตอความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 pdf
พิชญาภรณ อภิสิทธิเนตร, ประสงค กัลยาณะธรรม 141-150
การวางแผนกลยุทธกับการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษาพิเศษ pdf
เพ็ญนภา พนมแก, นุชนรา รัตนศิระประภา 151-161
การประกันคุณภาพภายในกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 pdf
วัชรา เมษะเลิศพัฒน์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 162-169
การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ pdf
วิภาวดี กรรณประชา, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 170-179
สมรรถนะครูกับการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี pdf
ศศิมาพร คชาชัย, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 180-191
การจัดการความรูในโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) pdf
ศิรินันต เพชรแอน, วรกาญจน สุขสดเขียว 192-198
รูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานี pdf
ศิริพร วงศแสนสาน, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน 199-213
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 pdf
สุทธิศักดิ์ นันทวิทย, สจีวรรณ ทรรพวสุ 214-226
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 pdf
สุวิทย รักษทอง, สจีวรรณ ทรรพวสุ 227-234
รูปแบบการบริหารงานวิชาการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 ในการเขาสูประชาคมอาเซียน pdf
อดุลย ทวีกาญจน, สจีวรรณ ทรรพวสุ 235-247
การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา pdf
อภินันท ลิ้มกุล, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 248-255
การบริหารงานวิชาการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงเทพกลาง pdf
อรชนก อรชนก รวมสันเทียะ, สจีวรรณ ทรรพวสุ 256-263
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอำนวยการที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ pdf
อรุณโรจน ทองงาม, นุชนรา รัตนศิระประภา 264-274
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอบทบาทหนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ pdf
อังคณา ฉางขาวคำ, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 275-283
คุณภาพชีวิตการทำงานที่สงผลตอความผูกพันองคการของครูสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม pdf
อัจฉราภา เทพาสิทธิ์, ประสงค์ กัลยาณะธรรม 284-292

บทความวิชาการ (Academic Articles)

ความเครียดกับผูบริหาร pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 293-305

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

Leadership Sustainability: Seven Disciplines to Achieve the Changes Great Leaders Know They Must Make pdf
สายสุดา เตียเจริญ 306-308