ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

พงษ์เอก - สุขใส

Abstract

จากสถานการณ์ความท้าทายในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มนุษย์มีความรู้และความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านการการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักและเอาใจใส่สุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทางด้านสุขภาพ พลานามัยและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สำคัญก็คือ ครูพลศึกษา ซึ่งบทบาทของครูพลศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนตามแนวทางของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ซึ่งบทบาท คุณลักษณะ และหน้าที่ ต่างๆ ของครูพลศึกษาจะต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทต่างๆ โดยทำหน้าที่จากเป็นผู้สอน มาเป็น ผู้อำนวยความสะดวก แนะแนวทาง และร่วมเรียนเรื่องใหม่ๆไปพร้อมกับผู้เรียน อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องมีแนวทางการพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่แน่นอนและเป็นระบบ โดยต้องพัฒนาตัวของครูพลศึกษาควบคู่ไปกับการสนับสนุนของรัฐบาลในด้านนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา นั้นต้องอาศัยความรับผิดชอบของตนเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในสังคมวิชาชีพ และภายนอก นำโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางพลศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้การปรับเปลี่ยนบทบาทครูพลศึกษานั้นมีความมั่นคงและยั่งยืนและที่สำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก


As the challenges of the 21st century, humans have knowledge and capability of using science and technology, including ability to search for information from various sources for better healthcare. In addition, the advancement of medicine and public health drives people awareness of their health. As thus, changes in health and health education and any other relations are in need.  One of the very important parts of these is physical education teachers whose roles are very important in students’ health promotion and health education.  Physical education teachers’ role changes are in accordance with changes in learning approaches which are role, characteristics, and duties.  The teachers have to develop themselves and keep up with changes in context.  Their roles have to be changed from instructors to be facilitators who can guide and cooperatively learn new knowledge along with their students.  However, in so doing, there should be explicit and systematic ways for developing physical education teachers along with the supports from governmental policies of educational personnel development plan.  For developing physical education teachers, it has to be self-responsibility and networking with their professional community and others from outside by using ICT in order to be used for effective teaching and learning in physical education.  This can lead to physical education teacher role changes in steady and sustainable way and more importantly in cope with global changes.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

Aongjit Methayaprapas. (2015). The roles of teacher in 21st century and digital era, Retrieved
July, 2017, from https://drsumaibinbai.files.wordpress.com/2016/08/e0b89ae0b897e0b89ae0b8b2e0b897e0b884e0b8a3e0b8b9e0b983e0b899e0b8a8e0b895e0b8a7e0b8a3e0b8a3e0b8a9e0
b897e0b8b5e0b988-21.pdf

Chatpan Dusitkul. (2012). Effects of physical education activity management by using group dynamic games on aggressive behaviors of elementary school students, An Online Journal of Education https://www.edu.chula.ac.th/ojed, OJED, Vol.7, No.1, 2012, pp.1057 – 1071.
Jirapat Sittisak. (2017). Learning management for physical education of institution in 21st
century. Retrieved July, 2017, fromhttps://prezi.com/jqphk1z-h4vh/presentation/
Maitree In-Prasert. (2013). The future of Thai teachers with D-book teaching material in the tablet era. Retrieved September, 2013, fromhttps://www.kku.ac.th/news/

Phaithoon Sinlarat. (2013). 6 Obstacles in work of Thai teachers: Teaching overload and lacking of teaching spirit and ICT skill, Retrieved September, 2013, from
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://enn.co.th/5942&gws_rd=cr&dcr=0&ei=a6XhWcaLMMHZvgTFvoTQDQ.

Preeyapach Nonthawongkhunsiri. (2010). Motivation for jogging perceived by sample group. Master's thesis, Bangkok: Graduate School of Srinakharinwirot University.

Puttarat Puttajam. (2015). A proposed guildelines for physical education learning management in primary school level of bangkok metropolitan, An Online Journal of Education https://www.edu.chula.ac.th/ojed, OJED, Vol.10, No.2, 2015, pp.382-396.

Rungnapa Jitrodjanarak. (2013). 6 Obstacles in work of Thai teachers: Teaching overload and lacking of teaching spirit and ICT skill, Retrieved September, 2013, from https://www.enn.co.th/5942.

Suthiporn Jitmitrapap. (2014). Transforming the world of 21st century learning and development into a "professional teacher", Retrieved July, 2014, from https://hu.swu.ac.th/files/km/55/2_changes_in_the_world21@.pdf.

Suriya Khongsanoh. (2017). The roles of teacher in 21st century. Retrieved July, 2017, from
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=28182.

Thanomporn Laohajaratseang. (2013). Learning in the next period: Form and Theory of Future Learning Future. Retrieved September, 2013, from https://thanompo.edu.cmu.ac.th/load/
journal/50-51/next-generation%20of%20learning.pdf.

Wanit Nirantranon and Sasithorn Niruntranon. (2007). The trend of pre – service physical education teacher in the period of fifteen years (2008 – 2022). Udonthani. Institute of physical education Udonthani.

Wichan Phanich. (2012). The method of leaning construction for students in 21st century. Bangkok: Tathata Publication Co., Ltd.

Wichan Panich. (2013). 6 Obstacles in work of Thai teachers: Teaching overload and lacking of teaching spirit and ICT skill. Retrieved September, 2013, from
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://enn.co.th/5942&gws_rd=cr&dcr=0&ei=a6XhWcaLMMHZvgTFvoTQDQ.

Worasak Pianchob. (2005). Compiling article of philosophy, Principle, Method of Teaching, and Evaluation for physical education assessment. Bangkok: Chulalongkorn University Press.