การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยของชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

วิรัชดา อาศนะ

Abstract

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยสร้างรายได้เสริมและลดปริมาณของเสียรวมทั้งศึกษาบริบทและสถานการณ์ขี้เลื่อยในชุมชนและเพื่อประเมินศักยภาพด้านการจัดการการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยซึ่งทำการศึกษาในชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกภายในชุมชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ได้แก่ การระดมสมองและสนทนากลุ่ม โดยเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม


จากการศึกษาพบว่าขี้เลื่อยในชุมชนสามารถทำก้อนเชื้อเห็ด และก้อนโอเอซีส (ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุทดแทน)โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผลิตภัณฑ์ได้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเนื่องจากชุมชนมีขี้เลื่อยเพียงพอที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างสามารถช่วยลดปริมาณขี้เลื่อยและสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มของชุมชน และจากการทดสอบการตลาดเป็นการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมคือเก็บผลผลิตและวางจำหน่ายในตลาดของชุมชน กลุ่มชุมชนมีแนวคิดพัฒนาให้มีหน่วยงานของท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนและช่วยดูแลเพื่อให้เกิดกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน


This article intended to develop product from sawdust to encourage villager gaining more income and reduce the waste from producing product. Firstly, conducting the area-based survey and study for evaluating the amount of sawdust in village to determine the production potential and also evaluate the market potential of the product. The study area based on Chomtong Village, Baanwean, Hangdong, Chiangmai. The target group was villagers in the community who interested to join the activity. Using PAR technique as a tool to collect data and synthesis from brainstorming and group discussion methodologies.


The result of the study found that sawdust could be transformed to mushroom loaf and oasis foam like. These products were processed via product development training and academic service from The Far Eastern University. The products were compatible with the community context because they have enough amount of sawdust to produce continuously. These products could reduce the waste in their community and also gain more income to their family. The result from the product market test by selling in the village, they would like to get the support from the local governance to the group as a stronger and more sustain one.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Kanjana Sommit, et al. (2557). Strategic Plan for the Social Business Group of Hang Dong District, Chiangmai Province Phase 1. Research To Community. The Thailand Research Fund.
Sawdust: (Online). Available from: https://th.wikipedia.org/wiki/ . (3 June 2557).
Biomass fuels: (Online). Available from: https://www.sahacogen.com/energy/product4/content-20 (1 December 2557).
Government in office Bann Wean. Data of Bann Wean: (Online). Available from: https://www.baanwan.go.th/ (4 August 2557).
Thanawit Buawfai. Business Community-Concept In community development: (Online). Available from: (https://www.hu.ac.th/academic/article/Mk/Business%20community.html/ (3 June 2557).
Thawat Buawkaow. (23 June 2557). Participant in the communication of Bann Chomthong. Interview.
Pannee Autsawasirilue., and Kuson Thinakoon. Developing customer to be able about productive and productive: (Online). Available from: https://www.bacc.in.th/ (3 June 2557).
Noise Pollution and Vibration Part. Air Quality and Noise Department. Law about noise pollution and vibration: (Online). Available from: www.pcd.go.th/count/airdl.cfm?FileName=Noise_law.pdf ( 4 August 2557).
New Product Development: (Online). Available from: https://e-journal.dip.go.th/ (3 June 2557).
Criteria for control of business activities that are harmful to health: (Online). Available from: https://env.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/env/ewt_dl_link.php?nid=340 (1 December 2557).