การสำรวจความพึงพอใจของการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย A Survey of Users’ Satisfaction on Voluntary DBD e-Filing of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

Main Article Content

อุเทน เลานำทา นาถนภา นิลนิยม

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจของการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing โดยความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก 685 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเกี่ยวกับความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing โดยสมัครใจอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}=3.58) สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนมากกว่าระบบเดิม และจากผลการการวิจัยดังกล่าวทำให้ได้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาระบบหยุดชะงักและล่มบ่อย ต้องสนับสนุนให้ระบบใช้งานง่าย สามารถยื่นข้อมูลได้สะดวกทุกขั้นตอนโดยไม่ติดขัด ข้อมูลที่นำส่งมีความปลอดภัย การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้เพียงพอสำหรับคอยตอบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีความจำเป็น


The purpose of this research were explore user’s satisfaction level on voluntary Department of Business Development electronic filing (DBD e-Filing) of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) who voluntary DBD e-Filing. This research was conducted by using questionnaire to collect data from 685 Thai-listed firms. The data was analyzed by using statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results indicate that the voluntary DBD e-Filing of listed companies in the Stock Exchange of Thailand was high (gif.latex?\bar{x}=3.58). In addition, users felt that application submit and approval system on internet was so complicated and took much time that the tradition system. The suggestions are: the Department of Business Development should make the system easier so that user can file themselves with little or no difficulty, andto secure user’s information,seminar and to provide staff to answer the inquiries are necessary.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย