การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2

Main Article Content

ธารินี กิตติกาญจนโสภณ พระราชรัตนมงคล (มนตรี) ยางธิสาร วีระ วงศ์สรรค์

Abstract

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ใน 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีด้านคน และด้านวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 336 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)


ผลการวิจัย พบว่า (1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านเทคโนโลยีและด้านคนในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 0.1 ดังสมการ Ytot = .977 + .545 X1 +.705 X2 +.719 X3 +.495 X4


The purposes of this research were to study the transformational administration of administrators affecting the personnel management in schools under the office of Chonburi primary education service area 2, in four aspects: the structure, the technology, the people and the culture. The sample were 336 personnel in schools under the office of Chonburi primary education service area 2. The data was collected by questionnaires. To analyze data by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.


The results of this research were found that(1)the total of the transformational administration of administrators of schools under the office of Chonburi primary education service area 2, (2) the total of the personnel management in schools under the office of Chonburi primary education service area 2 were at the highest level and (3) transformational administration of administrators affecting the personnel management in schools under the office of Chonburi primary education service  area 2, especially the technology aspect and the people aspect were at high level, with statistically significant at 0.5 and 0.1  as the equation Ytot = .977 + .545 X1 +.705 X2 +.719 X3 +.495 X4


 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย