วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU Academic Review) https://tci-thaijo.org/index.php/FEU <p>วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดทำโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550&nbsp; โดยจัดทำเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)&nbsp; ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม &nbsp;ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารได้เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป&nbsp; ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม&nbsp; ฉบับที่ 2&nbsp; เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม&nbsp; ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม&nbsp; และ ฉบับที่ 4&nbsp; เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน &nbsp;ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้เปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1&nbsp; มกราคม – มีนาคม&nbsp; ฉบับที่ 2&nbsp; เมษายน – มิถุนายน&nbsp; ฉบับที่ 3&nbsp; กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4&nbsp; ตุลาคม – ธันวาคม</p> <p>วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดพิมพ์บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> en-US <p>1. ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้นและไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ</p><p>2. ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว</p><p>3. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นลายลักษณ์อักษร</p>4. กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความให้เป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว chattip.sc@feu.edu (Dr. Chattip Suwannachin) wanichakorn.kk@feu.edu (Miss Wanichakorn Kaewkan) Thu, 28 Dec 2017 00:41:03 +0700 OJS 3.1.0.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 สื่อมวลชน : เสรีภาพและความรับผิดชอบ https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/77292 <p>การนำเสนอบทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของสื่อมวลชน<br>ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนโดยสื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นฐานันดร<br>ที่ 4 ของสังคมโดยคำว่า ฐานันดรนั้นหมายถึง ลำดับในการกำหนดชั้นของบุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์<br>ซึ่งแต่ละฐานันดรล้วนแล้วแต่มีสิทธิพิเศษในสังคมและอำนาจในการบัญญัติกฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูก<br>ขนานนามว่าเป็น ฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ย่อมจะถูกนับว่าเป็นผู้มีอำนาจด้วยเช่นกัน โดยสื่อมวลชนถูก<br>คาดหวังจากสังคมใหน้ าํ เสนอขา่ วสารทผี่ คู้ นสว่ นใหญใ่ หค้ วามสนใจ สงิ่ ทพี่ งึ ตระหนักในการเปน็ สอื่ มวลชนทดีี่<br>คือ ความรับผิดชอบในการสื่อข่าว สื่อมวลชนจะต้องมีหน้าที่ในการเป็นสุนัขเฝ้ายาม เป็นนายทวารข่าวสาร<br>กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิม หรือ<br>สอื่ ใหมต่ า่ งก็มสี ทิ ธิและเสรีภาพอันชอบธรรมในการรายงานขา่ วสารเหตุการณท์ เี่ กิดขนึ้ ในสังคมใหผ้ รู้ บั สารทราบ<br>แตก่ ารรายงานขา่ วของสอื่ มวลชนกลับยังไดร้ บั การวิพากษว์ จิ ารณถ์ งึ เสรีภาพและความรับผิดชอบอยูบ่ อ่ ยครงั้<br>ดังเช่นกรณีการทำข่าวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ หรือการถ่ายทอดสดกรณีการจับกุม<br>อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต ซึ่งการถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ<br>กลับยังไม่มีหนทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสื่อในปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องอาศัย<br>ความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อทำให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพบนพื้นฐาน<br>ความรับผิดชอบ</p> <p>This article has the objectives to reflect the work of press in the current situation under the<br>rights and responsibility of the press. The press is referred to as the fourth estate of society.<br>The estates are equivalent to social classes which define the levels of persons based on their<br>status or rank. People in upper classes have privileges in society and powers to enact laws.<br>As the press is called the fourth estate, so they have powers too. The press people are expected<br>by society to present the news that are in the public interest. The good press shall have responsibility<br>in reporting news. The press has a duty and role as a watchdog. It has to screen and select the<br>correct information and news which are beneficial for society. All media, either the traditional or<br>new type, have rights and freedom to report news and events occurring in society to receivers.<br>Many times the media reports have drawn criticism regarding its freedom and responsibility.<br>For example, the reports of the death of actor Por Thrisadee Sahawong or the live broadcast of the<br>arrest of Phranakorn Rajabhat University’s lecturer who shot dead his colleague.<br>Despite the criticism, there is still no clear solution to this problem and thus it has become<br>a chronic problem of the media in the present time. Therefore, the cooperation of people concerned<br>in the government and public sectors are needed to ensure that freedom of the press comes with<br>responsibility.</p> พัชราภา เอื้ออมรวนิช ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/77292 Tue, 26 Dec 2017 21:56:48 +0700 ไตรลักษณะปัญหาในการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นที่สำคัญของไทย: ข้อค้นพบจากวรรณกรรมทางวิชาการเบื้องต้น https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/95037 <p>ข้อถกเถียงในเรื่องของปัญหาการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยจากนักวิชาการด้านภัยพิบัติมีมา<br>อย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าข้อค้นพบจากการวิจัยและการศึกษาแบบสหวิทยาการในประเด็นข้างต้นในหลายๆ ครั้ง<br>พบว่ายังมีความสับสนในบางประเด็น ทั้งนี้หากจะรวบรวมปัญหาในกระบวนการจัดการภัยพิบัติของไทยนั้น<br>การศึกษาโดยบทความฉบับนี้ได้มีการทบทวนและศึกษาจากงานเขียนในการจัดการภัยพิบัติทั้งในด้าน<br>การจัดการ การกำหนดนโยบาย และปัญหาในการจัดการภัยพิบัติในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย<br>ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทศวรรษพบว่า ลักษณะปัญหาในการจัดการภัยพิบัติของไทย กำลังเผชิญกับ 3 ลักษณะ<br>ปัญหาทางโครงสร้างการปกครองขององค์การท้องถิ่น อันได้แก่ การรวมศูนย์ของรัฐไทย ปัญหาด้านผู้นำ<br>และนักการเมือง และความสำนึกทางสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนรวมของประชาชน</p> <p>Debate on fundamental problem of Thailand disaster management have been discussed<br>by Thai disaster academic for long period of times. Although, recently these researches and study<br>schemes have been done by several inter-disciplinary academia, the findings and conclusions are<br>still muddling and confusing. In order to identify the collective problem of Thailand disaster procedures<br>in overall, this paper reviewed numerous literatures in regards with management, policy making,<br>and problems of disaster management in developing countries and Thailand during a decade.<br>The study reveals that Thailand disaster management in most levels and many areas have been<br>confronting the three characteristics structural problems and traps. For instance, over centralization<br>and bureaucracy problem, elite and leader problem, and public mind problem. These are<br>originally chronic problem which have embedded in disaster management system of Thailand.</p> วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, ปาณัสม์ชฎา ศุภจักรวัฒนา ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/95037 Tue, 26 Dec 2017 22:02:44 +0700 การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: ความท้าทายในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์พยาบาล https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/92474 <p>ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหาร<br>การศึกษา ผู้บริหารต้องปรับตัวเพื่อสร้างคุณภาพของผลผลิตและองค์การ และหากลยุทธ์ที่ทำให้องค์กร<br>อยู่รอดได้วิทยาลัยพยาบาลเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้รับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว<br>รวมทั้งมีข้อจำกัดปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญคือ การขาดแคลนอาจารย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการขับเคลื่อน<br>การพัฒนา ทำให้อาจารย์ต้องพัฒนาบทบาทภาระหน้าที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ<br>จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ให้ได้แสดงศักยภาพการทำงาน<br>อย่างเต็มที่ ช่วยให้สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานทั้งในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอย่างเต็มศักยภาพ<br>เพอื่ นำไปสูก่ ารทำงานทมี่ ปี ระสิทธิผล บทความนผี้ เู้ ขียนจึงเสนอแนวคิดการสง่ เสริมพฤติกรรมการทำงานของ<br>อาจารย์พยาบาลให้มีคุณภาพสูง โดยส่งเสริมให้แสดงพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Alturism) ความสำนึก<br>ในหน้าที่ (Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคำนึงถึงผู้อื่น (Courtesy) และ<br>การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมนี้ เรียกว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ”<br>เป็นพฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกินกว่าบทบาทที่ตนรับผิดชอบ นำไปสู่การเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอย่างดี</p> <p>Nursing educational institutions have faced to changes in economy, politics, society and<br>increased competition in education. This influenced in educational administration to be qualified<br>nursing educational institutions. The institutions had to adapt to promote quality of products and<br>institutions, strategies for maintaining organizations among competition and changes were needed.<br>Furthermore, there were limitations in main factors, lack of nursing instructor, key resource in<br>driving development. Therefore, it was challenge for administrators to drive improving and promote<br>the nursing instructors to be competence, to be able to adjust performance related to roles and<br>others, and promote factors influencing good manners of the instructors as members of the<br>organization. This can encourages effective working within changing and competition situations.<br>The article presented concepts of promoting working behaviors to be qualified by encouraging<br>organizational citizenship behaviors, altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, and<br>civic virtue. This is, the nursing instructors would like to work more wider than those mentioned as<br>their roles. Consequently, there would be increased effectiveness and efficiencies of the organization.</p> ชุติมา มาลัย, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, สุพรรณี กัณหดิลก, จิรภัค สุวรรณเจริญ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/92474 Tue, 26 Dec 2017 22:43:49 +0700 การบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/87542 <p>วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ<br>ผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์<br>ระหว่างการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)<br>กลุม่ ตัวอยา่ ง คอื ผบู้ ริหารหรือเจา้ ของธุรกิจ SMEs ทจี่ ดทะเบียนเปน็ นิตบิ คุ คลในจังหวัดปทุมธานี จาํ นวน 218 ราย<br>ใชว้ ธิ กี ารสุม่ ตัวอยา่ งแบบชว่ งชนั้ (Stratified Random Sampling) แบง่ ตามประเภทของธุรกิจ ใชแ้ บบสอบถาม<br>เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน<br>สถิติอนุมานทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ<br>พหุคูณ<br>ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็น บริษัท จำกัด ประกอบ<br>ธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ ขนส่ง ประกัน นำเข้า-ส่งออก ระยะเวลาในการดำเนินงานส่วนใหญ่มากกว่า 15 ปี<br>ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 30,000,000 บาท และส่วนใหญ่มีจำนวนพนักงานตํ่ากว่า 50 คน<br>ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้<br>(1) ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.02) (2) ด้านการระบุความเสี่ยง (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.91) (3) ด้านการจัดการ<br>ความเสี่ยง (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.89) (4) ด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.88) และ (5) ด้านการประเมิน<br>ความเสี่ยง (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.78) ตามลำดับ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก<br>เช่นเดียวกัน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ (1) ด้านลูกค้า (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.10) (2) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา<br>(<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.88) (3) ด้านกระบวนการภายใน (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.87) และ (4) ด้านการเงิน (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.61) ตามลำดับ นอกจากนี้<br>ผลการวิจัยยังพบว่า การบริหารความเสี่ยงในด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการ<br>จัดการความเสี่ยงและด้านการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวก<br>กับผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความว่า หากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเสี่ยง<br>ในทุกๆ ด้านได้ดี ก็จะทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นด้วย เช่นเดียวกัน</p> <p>The purpose of this research is: (1) To study the opinion of the risk management and<br>performance of small and medium enterprises (SMEs) in Pathumthani province; and (2) To study<br>the relationship between risk management and the performance results of the SMEs. The samples<br>were SMEs entrepreneurs or owners registered as company or partnership in Pathumthani province,<br>218 samples by stratified random sampling with classified by type of business. Questionnaires were<br>used to collect data. Statistics used in data analysis were descriptive statistics were mean,<br>standard deviation and statistics for hypothesis testing were Multiple Correlation Analysis and<br>Multiple Regression Analysis.<br>The results found that, most of SMEs in Pathumthani province had business type as<br>a company limited operating in many section including transportation, insurance, import-export.<br>Most of the companies established over 15 years and had their registered capital less than<br>30,000,000 Baht and the number of employees was less than 50. The opinions on risk management<br>in all five aspects were at a high level which could be ranked by mean as (1) Objectives Setting<br>(<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.02) (2) Risk Identification (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.91) (3) Risk Management (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.89) (4) Monitoring<br>Evaluating and Reporting (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.88) and (5) Risk Assessment (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.78) respectively. The opinions<br>on the performance of the four aspects were at a high level too which could be ranked by mean as<br>(1) Customer Perspective ( = 4.10) (2) Learning and Growth Perspective (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.88) (3) Internal<br>Process Perspective (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.87) and (4) Financial Perspective (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.61) respectively. Moreover,<br>the results were found that Risk management in Risk Identification, Risk Assessment, Risk Management,<br>Monitoring Evaluating and Reporting had a positive relationship and had a positive impact on the<br>overall performance of small and medium enterprises. This means if SMEs could manage well risk<br>in all aspects, it would also improve the performance of SMEs as well.</p> สมยศ อวเกียรติ, สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/87542 Tue, 26 Dec 2017 22:42:22 +0700 อิทธิพลปัจจัยด้านความรู้ของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางภาคเหนือของประเทศไทย https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/75873 <p>การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบอิทธิพลปัจจัยด้านความรู้ของผู้ประกอบการที่มีต่อ<br> ผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด 17 จังหวัด <br> ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากข้อมูลในการประกอบธุรกิจมีความสำคัญและต้องให้ผู้ประกอบการสมัครใจ จำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปรโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ<br> เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)&nbsp; เพื่อต้องการพิสูจน์ ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องขององค์ประกอบของอิทธิปัจจัยด้านความรู้ของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางภาคเหนือของประเทศไทยใน 4ปัจจัย ได้แก่ 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้<br> 2) บรรยากาศการเรียนรู้ 3) การจัดการความรู้ 4) ผลการดำเนินงานขององค์การโดยผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้นผ่านและอยู่ในระดับดี(c<sup>2</sup>-test)ความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.036,&nbsp; (c<sup>2</sup>/df) เท่ากับ 1.27, CFI&nbsp; เท่ากับ 0.95, GFI เท่ากับ 0.97, AGFI เท่ากับ 0.96, RMSEA เท่ากับ 0.04, SRMR เท่ากับ 0.03&nbsp; และ 0.02 &nbsp;แสดงว่าองค์ประกอบอิทธิพลปัจจัย<br> ด้านความรู้ของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานที่มีผลเชิงบวกของปัจจัยด้านความรู้ 3 ประการ<br> อันประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ ต่างมีส่วนสำคัญ<br> ที่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงาน โดยใช้ทฤษฎีของ BSC เป็นตัวชี้วัดถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพัฒนาด้านความรู้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัจจัยด้านความรู้ของผู้ประกอบการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม <br> ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจและนำปัจจัยด้านความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประเทศชาติเป็นลำดับต่อไปในอนาคต</p> <p>This research aims to study the factors influencing entrepreneur’s knowledge on Business performance of SMEs of Northern Thailand. The sample and population of the entrepreneurs were from 17 provinces of Northern Thailand, which were selected by Nonprobability Sampling. The sampling was selected by a Purposive Sampling method because the information about business operation is important and requires 400 voluntary respondents, which the questionnaire is a tool to collect data. The data were analyzed with descriptive statistics and multivariate statistical analysis by using Confirmatory Factor Analysis (CFA) in order to prove and examine the appropriateness and accuracy of the composition of the factors influencing entrepreneur’s knowledge that affect the performance of SMEs of Northern Thailand in four factors, which are 1) Learning organization, 2) Learning environment 3) Knowledge management 4) Performance of the organization. The result showed that the examination of the model fits with the empirical data at a good level (c<sup>2</sup>-test), probability (p-value) equaled 0.036, (c<sup>2</sup>/df) equaled 1.27, CFI equaled 0.95, GFI equaled 0.97, AGFI equaled 0.96, RMSEA equaled 0.04, SRMR equaled 0.03 and 0.02. These results showed that the factors influencing entrepreneur’s knowledge that affect the performance had the positive effect on three aspects of knowledge which were learning organization, learning environment, and knowledge management that all of them shared the significant positive impact on the performance by using the theory of BSC as the measurement of the performance of the community enterprise. The approach of knowledge development for the entrepreneur should focus on truly understanding of the entrepreneur by allowing the agencies that involved in the promotion of SMEs for both government agencies and private organizations to support in building the better understanding and knowledge as well as applied these aspects to use in practice in order to create the stability and sustainability of people, SMEs, and then the country respectively in the future.</p> ภาคภูมิ ภัควิภาส, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/75873 Tue, 26 Dec 2017 22:51:18 +0700 การตลาดสำหรับศูนย์บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/95887 <p>โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 2) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมนำเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย3) เสนอแผนการตลาดที่เหมาะสม และ 4) เสนอรูปแบบศูนย์บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างเพื่อร่วมจัดทำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฟ้าหลวง) จะเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ตัวแทนจากศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ 5 คน ตัวแทนจากบ้านนาโต่ 3 คน บ้านโป่งไฮ 3 คน และบ้านห้วยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการได้มาซึ่งรูปแบบศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฟ้าหลวงใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ส่วนการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ <br> จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ และเคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆ ใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญซึ่งใช้วิธีการคำนวณตัวอย่างตามวิธีคำนวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บ จำนวน 400 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) นักท่องเที่ยว จำนวน 10 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้นำเที่ยว และผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา อายุเฉลี่ย 20-29 ปี มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ตามลำดับ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ<br> เพื่อค้นหาตนเอง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดรองลงมาคือ&nbsp; ระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ความสนใจส่วนบุคคลและการหลีกหนีจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก ช่วงเวลาที่เดินทาง<br> คือพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตั้งแต่ US$ 1,000 - US$ 3,000&nbsp; ส่วนใหญ่เดินทางคนเดียว รองลงมา คือ เดินทางกับเพื่อน กิจกรรมที่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ และการเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบประเพณีและความเชื่อ ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์มากที่สุด ติดตามข้อมูลจาก Trip Advisor และ Google&nbsp;&nbsp; ด้านแผนการตลาดวางแผนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 400 คนต่อปี คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยว 280,000 บาทต่อปี&nbsp; ด้านการแบ่งกลุ่มเป้าหมายแบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ชุมชนเป้าหมาย และลูกค้า คือ นักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมนำเที่ยวได้โปรแกรมตัวอย่าง 12 รายการใน 3 ชุมชน และ 1 ชมรมโดยสินค้าและบริการหลัก ได้แก่ วิถีชีวิต ธรรมชาติ พิธีกรรมความเชื่อ และการเกษตรพื้นที่สูง ด้านการสร้างประสบการณ์พิเศษ คือ วิถีชีวิต การหาอาหาร กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมการแสดง&nbsp; การศึกษาชีววิทยาในน้ำ <br> ด้านการนำส่งคุณค่า ควรเน้นการสื่อสารประสบการณ์และสิ่งที่ชุมชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ด้านการวัดผลกระทบ เน้นการวัดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว รวมถึงผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ราคาขายอิงตามต้นทุน รายรับของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวมาจากค่าคอมมิชชันร้อยละ 20 ของราคาขาย ด้านการลงทุนต่อยอด ในปีแรกจะนำผลกำไรที่ได้ไปลงทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร&nbsp; ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ควรเน้นกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย&nbsp; ควรสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เน้นกิจกรรมอาสาสมัคร ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเข้าถึงลูกค้า ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ ได้แผนปฏิบัติการ 3 โครงการ งบประมาณรวม 40,000 บาท ด้านการควบคุมให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการดำเนิน&nbsp; การทำการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดต่อไป ด้านรูปแบบศูนย์บริการควรดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือโดยระยะแรกประกอบด้วย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประสานงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ และ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด</p> <p>The research aims to 1) investigate behaviors of target tourists; 2) develop appropriate tourism activities and programs for the target groups 3) propose a marketing plan and 4) propose a working platform for the Community-Based Tourism Center at Baan Natoe Learning Center, Mae FahLuang District, ChiangRai Province. Mixed methods research was deployed in the study.&nbsp; The sample groups were selected by using purposive sampling technique. They were 5 representatives from Natoe Study Center, 3 from Ba Natoe, 3 from Ban Pong Hai and 3 from Ban HuayKra. The formation of Mae FahLuangCommuniy-Based Tourism Coordination Center was undertaken through the process of Participatory Action Research. The tourist samples were selected based on their experience on community-based tourism in Chiang Mai and Chiang Rai. Questionnaires were used to collect information from 400 tourists—the number is based on Yamane (1973, 727). 10 tourists were asked to participate in a focus group. Moreover, an in-depth interview was used to collect data from 10 tour leaders and tourism entrepreneurs.&nbsp; Results revealed that most target tourists were university students aged 20-29 years from USA, England and Germany, respectively. The purposes of their travel were recreation, cultural study, experience exchange and self-discovery. Most tourists traveled by private cars and public transportation. The factors affected tourists’ decision were personal interests and the need to escape from the mainstream tourism. Most tourists traveled to the destinations during May, June and July and spent from US$ 1000 - US$ 3000 per trip. They were mostly solo travelers and groups of friends, respectively. The activities that interested the most were nature appreciation, local way of life, tradition and belief study. Most tourists obtained information from websites, especially Trip Adviser and Google Search. Based on the interview, most tourists were impressed with hospitality of local people, and some were impressed with nature around the community. All tourists shared their travel experiences using Facebook posts. For marketing plan, the center expects to welcome approximately 400 visitors/year with an expected income of 280,000 Baht/year. In terms of segmentation, the beneficiaries were target communities and the clients. The study yielded 12 tourism programs for three communities plus one club. The main products and services were ways of life, nature, ritual beliefs and highland agriculture. The experiential activities provided were local snack cooking, baby dragonfly fishing, trap making, forest cooking, embroidering, volunteering, performance, animal food making, insect study. In terms of value proposition, the center emphasizes the communication of experience and tourism benefits for the communities. For impact measurement, the center focuses on additional incomes from tourism, youth’s knowledge of tribal people, fertility of forest, biodiversity, sanitation of the attraction. Regarding pricing, the center calculates prices based on its cost with 20 percent commission. The marketing cost for the first year is approximately 40,000 Baht. For surplus dimension, the profit from the first year are reinvested in human resources development. In terms of marketing strategies, distribution channel was viewed as the most effective strategy to practice. Networking with foreign organizations and the center, focusing on volunteering activities; cooperating with domestic organizations; networking with schools and educational institutions. To reach the target clients, information technology and social media are used. The action plans for the center include three projects:&nbsp; direct marketing training, online marketing training and practicing marketing operation. The projects are planned to execute in January-May with a total budget of 40,000 Baht. Regarding the control dimension, the committee evaluates the project implementation for further improvement. The center should be operated in a form of network with responsibility of tourism database making, providing tourist information, and facilitating tourism activities, cooperating with members, providing trainings for members, expanding ideas to other area, and doing public relations and marketing.</p> กาญจนา สมมิตร, นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์, สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล, อลิชา ตรีโรจนานนท์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/95887 Tue, 26 Dec 2017 22:57:28 +0700 เป้าหมายในการติดตามข่าว และการให้ความน่าเชื่อถือข่าว ที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/75543 <p>การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเป้าหมายในการติดตามข่าว และความน่าเชื่อถือของข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ&nbsp; ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่าง<br> &nbsp;คือ ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนโดยทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบสะดวก ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน<br> การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)</p> <p>ผลการวิจัย พบว่า 1) เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการติดตามข่าวผ่านสื่อ คือ เพื่อให้ทันเหตุการณ์มากที่สุด 2) เชื่อถือข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 3) ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับเป้าหมายในการติดตามข่าวของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ รายได้ การพักอาศัย ช่องทางในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีเป้าหมายในการติดตามข่าวสารไม่แตกต่างกัน และ 4) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความน่าเชื่อถือของข่าว พบว่า &nbsp;อายุ การพักอาศัย และช่องทางในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันมีความน่าเชื่อถือข่าวผ่านสื่อต่างๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ</p> <p>This survey research aims to study Objective in News Exposure and News Credibility of youth in Bangkok metropolitan area. The sample group in this research was 400 people information from males and females aged between 18 – 25 years old who live in Bangkok. Questionnaires were used to collect data by convenience sampling method. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA).</p> <p>The findings were as follows: 1) Youths in Bangkok were exposed to news. 2) Youths seek for news to follow up with daily updates. 3) Youths in Bangkok who where different in terms of age, income, and etc. no difference objective in news exposure. And 4) The results also showed youths in Bangkok who where different in terms of age, income, and etc. no difference in news credibility.</p> อริสา เหล่าวิชยา ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/75543 Tue, 26 Dec 2017 23:03:03 +0700 การพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/72088 <p>การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมือง&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมืองแกนพัฒนา ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและช่วยออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน และครูจำนวน 2 คน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้เรียนที่ศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่พัฒนาขึ้น คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล และโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทเรียนสมุนไพรสวนครัว แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย</p> <p>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test) โดยงานวิจัยนี้กำหนดประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์<br> ที่ระดับ 80.00/80.00</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า ในชุมชนมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย โดยจำแนกตามกลุ่มอาการของโรค ได้ 15 กลุ่ม มีการนำภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย จำนวน 2 ชนิด มีการใช้พืชผักสวนครัวเป็นสมุนไพร จำนวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ ในท้องถิ่น จำนวน 15 ชนิด ผลการประเมินสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สื่อการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด กลุ่มผู้เรียนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง <br> มีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.50 บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 81.52/81.54 <br> การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 8.71 และ 24.46 ตามลำดับ โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ<br> ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่อการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>The objectives of this research aimed to study the context of healthy herbs usage in Mueang Kaen Pattana municipality area, Tambon Chor Lae, Mae Taeng district, Chiang Mai province and to develop an <br> e - learning system related to healthy herbs by the community participation process, and to evaluate the learning achievements related to the healthy herbs. The Participatory Action Researcher concept was applied to develop the e - learning system. The sampling group was divided into two groups. The first group was people who are healthy herb experts and designed its lesson contents, and the second group was the students who have been studied about healthy herbs via the developed e - learning, all of 52 students were in the primary schools named Chum Chon Wat Chor Lae School and Phaji Wang Dang Wittaya School. The employed research Instruments including a questionnaire, the e - learning system on healthy herbs, herbal kitchen lessons, the pretest and posttest exams, the end of lesson exams, and the satisfaction questionnaire. The data was analyzed using the mean (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">), the standard deviation (S.D.) and the t-test, and the research was designed on 80.00/80.00 basis to determine the efficiency of the lessons.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For the result, it was found that the usage of healthy herb in this study area was divided to 15 categories, grouped by symptomatic treatment. The local wisdoms about healthy herb were used to make 2 commercial products. Furthermore, there were 10 herbs that found in the backyard garden and 15 other herbs found in the local area. The assessment by the expert revealed that the e-learning system was at highest level of appropriateness. After using the e-learning system with the purposive sampling group of students, the average percent of learning progress was 52.50, the lessons efficiency was 81.52/81.54, the test of learning achievement showed the pre-test of 8.71 and the post-test of 24.46 that the post-test was higher than the pre-test at the significant level of .01, and also their satisfaction was at the high level.</p> จุฬาวลี มณีเลิศ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/72088 Tue, 26 Dec 2017 23:09:42 +0700 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชน กึ่งเมืองตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชน แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/96034 <p>งานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม <br> สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา(Research and Development) โดยการประยุกต์กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบร่วมกับกระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใต้วงจรพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle :SDLC) ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยกรณีศึกษาต้นแบบครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนบ้านปากกองหมู่ที่ 5</p> <p>ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาสคริปต์พีเอชพี (PHP) และใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศ ใช้เทคนิคออกแบบการแสดงผลในลักษณะ Responsive Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นรองรับการใช้งานของคน 4 กลุ่มได้แก่ (1)ผู้ใช้งานทั่วไป (2)ตัวแทนชุมชน (3)เจ้าหน้าที่เทศบาล (4)นักวิจัย&nbsp; <br> โดยที่ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน</p> <p>ผลของการพัฒนาระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย (1)ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน<br> การบริหารจัดการข้อมูล (2)ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ (3)ระบบสืบค้นสารสนเทศ&nbsp; (4)ระบบการออกรายงาน&nbsp; การประเมินผลการใช้งานมีการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลประเมินการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานทั้ง 5 กลุ่มจากผู้ใช้งาน 4 กลุ่มและผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ <br> รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ท่าน&nbsp; พบว่า ด้านการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจ<br> ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.51)&nbsp; ผลการประเมินด้านการออกแบบระบบมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน<br> ความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.63) ส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบมี<br> มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51)</p> <p>The research entitled ‘The Development of Management Information System for Support the Community PlaningPreparation&nbsp; in&nbsp; Semi-urban Area at Saraphi Sub-District, Saraphi District, Chiang Mai Province to Encourage Participation Community Management for Sustainable Development.” aimed at developing the information system for support managing the community development plan in order to support the participation of community management for the sustainable development. This research is a research and development by applying the conceptual framework of the system development with the Participatory Action Research in the system development life cycle. The research participants are the communities in 10 villages located in Saraphi Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province. In this study, the community model is the community in Ban Pakkong Moo 5.</p> <p>The researcher developed the systems using the PHP scripting language and used the MySQL database system for the data storage. Furthermore, the responsive web design technique for the displays in all the operating systems was used in web design. Developed information systems are designed for four groups of users: (1) the general users, (2) the community officials, (3) the municipal officials, and (4) the researchers. Each group has different priorities to access the system.</p> <p>The results of the system development consist of as follows: (1) the database management system used for the data management, (2) the data management system used for the users, (3) the searching information system, and (4) the reporting system. Mean and standard deviation were then analyzed for the system evaluation. The results reveals that 34 people from the four groups of users selected from five groups of users and the experts in the field of information technology found that the mean score of their satisfaction in the system was in the highest satisfaction with the score of 4.51. For the system design, the highest satisfactory with the score of 4.63 was found and there was the highest satisfaction with the score of 4.51 for the efficiency evaluation.</p> จารุณี ภัทรวงษ์ธนา, สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ, พงศ์กร จันทราช ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/96034 Tue, 26 Dec 2017 23:13:58 +0700 ความคิดเห็นของอาจารย์ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ต่อการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/70876 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ต่อการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และบุคลากร จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ<br> เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที(t-test)และการทดสอบค่าเอฟ<br> (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One–way ANOVA)</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า ประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท และ<br> มีความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นอาจารย์พิเศษ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกต่อการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย<br> เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่าโดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะสถาบันส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ และมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ <br> ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นการจัดการความรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05</p> <p>This study aimed to study the Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards knowledge management to enhance efficiency participatory action research. The participants in the study are 37 full-time lecturers, special instructor and staff. Questionnaire was used as a research tool to collect data. Descriptive analysis&nbsp; was adopted to analysis were as percentage, mean, standard deviation and Statistical hypothesis testing including t-test and F-test by analyzing one-way ANOVA.</p> <p>The results of the study are found that most of the participants are women, 31-40 years old, graduated in Master degree, and working as the special instructors. The results analyses of Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards knowledge management to enhance efficiency participatory action research are found in high level of both overall and parts. It is because the College supports the staff to participate in creating knowledge and supports the budget for research conduction. The research work is an indicator to evaluate their performance. Considering into each part, it can be ordered from the highest to the lowest scores as knowledge creation and acquisition, knowledge gathering and access, knowledge sharing, knowledge application and knowledge indication, respectively. Hypothesis testing found different personal factors knowledge management to enhance efficiency participatory action research has difference was statistically significant at the 0.05</p> ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์, สุวรรณา รุจิโมระ, ณัษฐนนท ทวีสิน ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/70876 Tue, 26 Dec 2017 23:16:20 +0700 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/71007 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชน <br> ชนเผ่ามูเซอแดงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ &nbsp;ผู้ปกครอง ของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง จำนวน 10&nbsp; คน&nbsp; ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10&nbsp; คน&nbsp; ครูผู้สอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง&nbsp; จำนวน 10 คน&nbsp; และเยาวชนชนเผ่ามูเซอ จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่ม<br> แบบเจาะจง ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ส่งผลให้เยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง <br> อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมที่เห็นได้ชัดมากที่สุด คือ ทักษะทางสังคมด้านจิตสาธารณะ เนื่องจากทักษะด้านจิตสาธารณะสามารถดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม <br> และมีพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจน และทักษะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ ทักษะความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากการพัฒนาทักษะความซื่อสัตย์สุจริต นั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นานมากขึ้น<br> &nbsp;ทั้งนี้ เยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงมีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมที่อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากรูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงที่จัดทำขึ้น เป็นรูปแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดทำ จึงจัดทำรูปแบบได้เหมาะสม ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง</p> <p>This dissertation has 1 objective, this is studying the results of the model intervention for capacity&nbsp;&nbsp; building of Red Lahu Youth in Pangmapha District, Maehongsorn Province. The study representative sample are 4 groups; caregivers of Red Lahu Youth 10 people, intellectuals and local wisdom 10 people, teachers who taught those Red Lahu youths 10 people, and Red Lahu youths 10 people, themselves from purposive sampling. The Instrumentation are the In-Depth Interview, Focus Group and the questionnaire.&nbsp; The qualitative analysis by interpretation of its contents. The research finding is the results of changing in learning process of social skills has been summarized that youths who attended the activities according to capacity building of social skills for Youth Red Lahu in Pangmapha District, Maehongsorn. The most changing social skill is Public Consciousness and the least changing social skill is the Upright Skill. And all of the social skills are improving in the good level because the model intervention for capacity building of Red Lahu Youth in Pangmapha District Meahongsorn Province use the community based for creating so the model is appropriate for The Red Lahu Youth</p> กัญญา สมบูรณ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/71007 Tue, 26 Dec 2017 23:19:21 +0700 การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/77051 <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ เพื่อ 1) ศึกษาทักษะที่จำเป็น&nbsp; กระบวนการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ในการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) สร้างรูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา &nbsp;3) ประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา การดำเนินการวิจัยมี &nbsp;3 ขั้นตอน&nbsp; คือ ขั้นตอนที่ 1) การศึกษาทักษะที่จำเป็น กระบวนการแก้ปัญหา และผลลัพธ์ในการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 12 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ<br> ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ การบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 9 คน&nbsp; <br> โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 2) การสร้างรูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ&nbsp; จำนวน &nbsp;9 &nbsp;คน&nbsp; ขั้นตอนที่ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการนำรูปแบบไปใช้ประเมินโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 350 คน</p> <p>&nbsp;ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ทักษะที่จำเป็นในการบริหาร<br> ความขัดแย้ง ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การเจรจา 3) การสร้างความเป็นกลางและศรัทธาบารมี&nbsp; 4) การใช้อำนาจ 5) การฟังและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 6) การคิดอย่างเป็นระบบและ<br> การมองภาพรวม 7) การเผชิญหน้าผู้อื่น&nbsp; 8) การควบคุมอารมณ์ &nbsp;9) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย&nbsp; 1) การกำหนดปัญหา&nbsp; 2) การศึกษาสาเหตุของปัญหา &nbsp;&nbsp;3) การกำหนดทางเลือก&nbsp; 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก &nbsp;5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน&nbsp; <br> 6) การติดตามและการประเมินผล และองค์ประกอบที่ 3 ผลลัพธ์&nbsp; ประกอบด้วย 1) สถานศึกษา <br> 2) ผู้บริหารสถานศึกษา &nbsp;3) บุคลากร &nbsp;4) นักเรียน&nbsp; ส่วนผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแย้ง<br> ของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า&nbsp; มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์<br> อยู่ในระดับมาก</p> <p>The main purpose of this research was to develop a model of conflict management in secondary schools through the problem-solving process. The research methods comprised of three steps as follows:&nbsp; 1) studying the existing approaches of conflict management in secondary schools by analyzing documents and interviewing 12 secondary school administrators and 9 experts 2) creating a model of conflict management in secondary schools by the discussing the proposed model&nbsp; in order to check and discover&nbsp; the appropriate&nbsp; model&nbsp; 3) evaluating&nbsp; feasibility and usefulness on the model by questionnaire&nbsp; from 350 secondary school administrators.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research&nbsp; indicated that an effective model of conflict management must be comprised of three main components: 1) nine important skills conflict management which include : situational analysis, negotiation, neutral and charismatic creation, the use of power, listening and feedback, systematic and holistic thinking, confrontation, emotional control, and positively relative creation <br> 2) the problem-solving process which includes six steps : problem identification, study of problem causation, alternative identification, alternative decision making, planning and doing, monitoring and evaluation&nbsp; 3) outcomes which include four sub-components : schools , school administrators, staffs and students. The evaluation of a model development of conflict resolution in the secondary schools by problem solving methods found a high degree of feasibility and usefulness.</p> อมร อ่อนสี, สุกัญญา แช่มช้อย ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/77051 Wed, 27 Dec 2017 23:24:51 +0700 ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/98485 <p>การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ (2) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคำนวณTaro Yamaneรวมทั้งสิ้น 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง&nbsp; วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ทางโรงเรียนมีความสามารถมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ&nbsp; นักเรียนมีองค์ความรู้จากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกือบทุกแห่งยังประสบปัญหาในด้านงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ&nbsp; นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ&nbsp; มีการแข่งขันกันทางด้านการศึกษาสูงไม่ ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการแข่งขันของกลุ่มวิชาการต่าง ๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการขับเคลื่อนกันน้อย&nbsp;&nbsp; ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ&nbsp; ครูพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย<br> ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าครูผู้สอนบางคนมีการสอนตามตำราและใช้เอกสารมากกว่าการใช้สื่อทางเทคโนโลยี&nbsp;&nbsp; และด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ&nbsp; บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไม่มีความมั่นคงในเรื่องของค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ&nbsp; (2) วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการจัดการ 4M &nbsp;คือ (1) คน(Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่อยู่เสมอ และให้ความสำคัญด้านสวัสดิการต่าง ๆ&nbsp; ที่บุคลากรจะพึงมีพึงได้และการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ&nbsp;&nbsp; พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง&nbsp; (2) เงิน(Money)&nbsp; ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาในการผลิตสื่อต่าง ๆ&nbsp; และมีค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาที่เหมาะสม และควรมีการปรับค่าตอบแทนสูงขึ้นในแต่ละปีเพื่อเป็นการเสริมแรงในการทำงานและเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการ (3) วัสดุ อุปกรณ์(Materials)&nbsp; สถานศึกษาควรอำนวยความสะดวกในการดำเนินการศึกษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน&nbsp; สร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน และ(4) การจัดการ (Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน</p> <p>This research aimed (1) to study theopinion on educational effectiveness of Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District, Chiang MaiProvince and (2) to analyze the opinions on the effectiveness of education as a guideline fordevelop management processes for Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District, Chiang MaiProvince.&nbsp; The research sample included school administrators, teachers and students. The sample was randomly selected by Taro Yamane formula in the academic year 2016 with the number of 176 people.&nbsp; The research tools were questionnaires about the educational effectiveness of Phrapariyattidhamma School in the general education section,and unstructured interview.&nbsp; The data were analyzed by frequency, percentage, standard deviation and content analysis.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings were as follows:(1) The educational effectiveness of Phrapariyattidhamma School in the general education section, revealed that the overall respondents agreed that the schools had high ability.&nbsp; When considering each aspect, they were as follows.&nbsp; The ability to produce students with high learning achievement revealed the item with the lowest mean was that the students had knowledge from a variety of modern media.&nbsp; The interview results showed that almost every Phrapariyattidhamma School still had problems with budget for developing instructional media.&nbsp; The ability to develop students with positive attitudes showed the item with the lowest mean was that the students were proud and praised their institution.&nbsp; The interview results indicated that nowadays there were high educational competitions among various schools regardless of learning achievement from various subject course competitions or student development activities.&nbsp; However, the Phrapariyattidhamma Schools’ drive in the general education section was rather low.&nbsp; The ability to change and develop the schools indicated the item with the lowest mean was that the teachers developed teaching methods by using modern technology.&nbsp; The interview results revealed that some teachers taught by following textbooks more than using technological media.&nbsp;&nbsp; The ability to solve problems in the schools showed the item with the lowest mean was that the personnel in the schools were morale in the work.&nbsp; The interview results indicated that the personnel of the Phrapariyattidhamma Schools still had low security in the matter of compensation and various welfare. (2) analyze the opinions on the effectiveness of education as a guideline fordevelop management processes for Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District, Chiang MaiProvince revealed that the Suggestions to develop management processes for Phrapariyattidhamma School in the general education sectionon 4M management process is (1) Man: The school should encourage personnel to attend workshops on the use of modern teaching technology. And increase more welfare that the personnel should have and provide more stability of the profession. And instill in the students to love their own school. (2) Money: The school should allocate sufficient budget to cope with the needs of the institution for the production of media and appropriate remuneration for the appropriate educational institution. And should be adjusted of higher salary each year to strengthen the work and personal motivation. (3) Materials: The school should facilitate the adequate to learning and teaching material for students. Create learning resources within the institution to attract students. (4) Management: The school should organize all management processes to effectively control the work and fully effective And a system to help students effectively.</p> ณัฏฐกานต์ ดำรงรักษ์ธัญญา, พัชรีวรรณ กิจมี ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/98485 Wed, 27 Dec 2017 23:28:13 +0700 รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/90605 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ&nbsp; 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี &nbsp;2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี&nbsp; 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ &nbsp;4) เพื่อศึกษาน้ำหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี และ 5) เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหาร<br> การเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลของ<br> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีโดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ&nbsp; ผู้บริหารทุกระดับภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)&nbsp; จำนวนทั้งสิ้น 754 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Schumacker &amp; Lomax (2010) ได้กลุ่มตัวอย่าง <br> จำนวน 400 คนและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ หลังจากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจนครบ<br> ตามจำนวนที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดล<br> สมการโครงสร้าง (SEM -Structural Equation Model) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์และศึกษาน้ำหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัย<br> เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมถึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi Group Analysis) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol> <li>ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก</li> <li>ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน<br> จังหวัดจันทบุรีพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลง การสร้างการมีส่วนร่วม การกำหนดวิสัยทัศน์ และการรักษา<br> การเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ในองค์การ ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มี 4 องค์ประกอบได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และปัจจัย<br> ด้านการสื่อสารในองค์การมี 4 องค์ประกอบได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาข่าวสาร ผู้ส่งข่าวสารและ<br> ผู้รับสารและสุดท้ายปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม การมีความคิดสร้างสรรค์ และการให้ความสำคัญแก่ บุคคล นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยภาวะผู้นำโดยปัจจัยภาวะผู้นำมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารในองค์การและวัฒนธรรมองค์การ&nbsp;&nbsp; นอกจากนี้ภาวะผู้นำยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านการสื่อสารในองค์การและส่งผ่านวัฒนธรรมองค์การ นอกจากนี้ภาวะผู้นำยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อวัฒนธรรมองค์การโดยส่งผ่านการสื่อสารในองค์การอีกด้วย&nbsp; 2) ปัจจัยการสื่อสารในองค์การโดยปัจจัยการสื่อสารในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การและยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านวัฒนธรรมองค์การ และ 3) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การโดยปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง</li> <li>รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน ดังนี้ <em>c</em><em><sup>2</sup></em> = 98.786, <em>df </em>= 81, <em>p-value</em> = 0.087, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ <em>c</em><em><sup>2</sup></em><em>/df </em>= 1.219</li> <li>ผลการวิเคราะห์น้ำหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี พบว่าด้านอิทธิพลทางตรง ได้แก่ ภาวะผู้นำ&nbsp; การสื่อสารในองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของภาวะผู้นำ 0.331 (<em>p </em>&lt; 0.01) การสื่อสารในองค์การ 0.102 (<em>p </em>&lt; 0.01) และวัฒนธรรมองค์การ 0.473 (<em>p </em>&lt; 0.01) กล่าวคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์การ รองลงมาคือ ภาวะผู้นำ และน้อยที่สุดคือ การสื่อสารในองค์การ และด้านอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านวัฒนธรรมองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลำดับ และภาวะผู้นำยังส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านการสื่อสารในองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่ส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีค่า 0.749 (<em>p </em>&lt; 0.01) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.473 (<em>p </em>&lt; 0.01)&nbsp; และปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.197 (<em>p </em>&lt; 0.01) เป็นอันดับสุดท้าย กล่าวคือปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมมากที่สุดคือ ปัจจัยภาวะผู้นำ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ และน้อยที่สุดคือ การสื่อสารในองค์การ&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีมีความไม่แปรเปลี่ยนโดยทั้งเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบลมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ขนาดน้ำหนักที่มีอิทธิพลในรูปแบบต่างกันเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>The objectives of this research were:&nbsp; 1) to explore the level of change management in Chantaburi’s local administrative organization; 2) to develop a structural equation model of change management in Chantaburi’s local administrative organization; 3) to test the consistency of the developed model with the empirical data; 4) to explore the direct, indirect and total influences effecting change management in Chantaburi’s local administrative organization, and; 5) to test the invariance of the model of change management between municipality and sub-district administrative organizations. The populations used in this research were all levels of the 754 administrators in local administrative organization in Chantaburi province (municipality and sub-district administrative organization). A Sample of 400 participants (defined using Schumacker and Lomax) was selected using a stratified random sampling technique, while participants from each organization were randomly selected by simple random sampling.&nbsp; A questionnaire was used to collect the data for this study.&nbsp; The statistics used for data analysis were descriptive statistics and statistical analysis used &nbsp;SEM -Structural Equation Model Analysis with Mathematical software packages for inspecting the consistency of the developed model with the empirical data and for exploring the direct, indirect and total influences effecting change management in Chantaburi’s local administrative orgainization.&nbsp; The Multiple Group Analysis with Mathematical software packages to tested the invariance of the model of change management between municipality and sub-district administrative organization. The findings were as follows:</p> <ol> <li>The overall implementation of change management in Chantaburi’s local administrative organization was at the highest level.</li> <li>The change management model developed for Chantaburi’s local administrative organization contained: 1) a change management factor composed of 4 parts, namely: creating vision, creating a sense of urgency, creating participation and institutionalizing change;&nbsp; 2) a leadership factor which was composed of 4 components, namely: inspirational motivating, individualized consideration, intellectual stimulation and idealized influence; 3) an organizational communication factor composed of 4 parts;&nbsp; channel, message, sender and receiver;&nbsp; 4) an organizational culture factor composed of 4 parts; achievement orientation, team work orientation, creative thinking orientation and humanistic orientation.&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Furthermore, there were 3 factors influencing change management:&nbsp; 1) leadership had direct influence on change management, organizational communication and organizational culture. Moreover, leadership had indirect influence on change management which was also influenced by organizational communication and organizational culture and it indirectly influenced organizational culture which was additionally influenced by organizational communication; 2) organizational communication was directly influenced by change management and organizational culture, and indirectly influenced by change management which was itself influenced by organizational culture;&nbsp; 3) organizational culture was directly influenced by change management.</p> <ol start="3"> <li>The model fit with the empirical data with <em>c</em><em><sup>2</sup></em> = 98.786, <em>df </em>= 81,<em> p-value </em>= 0.087, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 and <em>c</em><em><sup>2</sup></em><em>/df </em>= 1.219</li> <li>The factor with the highest direct effect on change management (with the level of statistical significance set at 0.01) was organizational culture with the effect size of 0.473 (<em>p </em>&lt; 0.01). Next was leadership and organizational communication with the effect size of 0.331 (<em>p </em>&lt; 0.01), and 0.102 (<em>p </em>&lt; 0.01). The factors with indirect effects on change management (with the level of statistical significance set at 0.01) were leadership and organizational communication which were impacted by organizational culture with the effect size of 0.340 and 0.095, respectively. And the factor with indirect effects on change management (with the level of statistical significance set at 0.01) was leadership which was impacted by organizational communication with the effect size of 0.078. Likewise, the factors with the highest total effects on change management (with the level of statistical significance set at 0.01) were leadership, with the effect size of 0.749 (<em>p </em>&lt; 0.01), and next was organizational culture and organizational communication with the effect size of 0.473 (<em>p </em>&lt; 0.01), and 0.197 (<em>p </em>&lt; 0.01).</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. The model of change management developed by the researcher showed invariance between municipalities and sub-district administrative organizations. The factors that influenced Chantaburi’s local government administration in the causal model of municipalities and sub-district administrative organizations were the same but the parameters were a little varied. The model can be used both municipalities and sub-district administrative organizations.</p> ศิวัสสา จันโท, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/90605 Wed, 27 Dec 2017 23:39:16 +0700 บุพปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/70847 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด กิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพบริการของแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม <br> การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา&nbsp; และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร<br> เป็นขั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 10 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายซ้ำ<br> ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเป็นรูปธรรม การให้ความมั่นใจ <br> ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ ลักษณะทางกายภาพ <br> และผลิตภัณฑ์ (แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ)</p> <p>สำหรับแนวทางในการพัฒนาด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพที่<br> ควรพัฒนา คือ บริเวณสถานที่จอดรถควรสร้างที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม เพื่อกันแดดกันฝน ประเด็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยนั้น นักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม<br> ตามเทศกาล ประเพณีที่สำคัญสำหรับประเด็นการพัฒนาคุณภาพบริการของแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายโดยเฉพาะความเป็นรูปธรรม ต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามโดดเด่นเป็นธรรมชาติรวมถึง&nbsp; ควรจัดรูปแบบร้านค้าให้มีความเก่าแก่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นตลาดโบราณ</p> <p>This research aims to study the antecedents affecting the intention to revisit to Don Wai waterfront market and suggest ways to the development of the marketing mix of tourism activities and improving the quality of tourism services of Don Wai waterfront market. Research methodologies were used quantitative, the sample was the 400 tourists. The instrument used was questionnaire and data were analyzed using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. For the qualitative Research are 10 persons. The instrument were collected by questionnaires and the data was analyzed by content analysis. The results showed that an antecedents affecting the intention to come to revisit the market are tourist activities such as Thai tradition; materiality ensuring understanding, compassion activities travel destinations, physical products (tourism and services).</p> <p>The development of the marketing mix especially the physical characteristics are the parking area, should build parking lot shielded from sun and rain. The tourism activities, particularly activities that Thai tradition activities, tourists wishing to participate in the festival activities. For improving the quality of tourism services market, especially Don Wai waterfront market, have to save the environment within the tourism area to be the outstanding in natural beauty and should decorate stores are old as ancient as the old market.</p> สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์, อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/70847 Wed, 27 Dec 2017 23:53:01 +0700 อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากต่อปากที่มีต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าคลินิกกายภาพบำบัด: กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/91591 <p>งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาคุณภาพบริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากต่อปากและ<br> การกลับมาใช้บริการซ้ำ (2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อการใช้บริการซ้ำกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (3)ศึกษาอิทธิพลคุณภาพบริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีต่อการใช้บริการซ้ำ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัด <br> 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน 149 รายโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์เชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลวิจัยพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีc<sup>2</sup>= 116.195, df = 98,c<sup>2</sup>/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936, RMSEA = .035<br> และผู้ที่เคยใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ มากที่สุด รองมา คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการใช้บริการซ้ำ ส่วนคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ <br> มีสัมประสิทธิ์เส้นทาง .67 รองมา คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้บริการซ้ำ ความไว้เนื้อ<br> เชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบ<br> ปากต่อปาก คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้บริการซ้ำ และการสื่อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้บริการซ้ำ</p> <p>The purpose of this research were (1) to study Service Quality, Word-of-Mouth and Revisit in Physiotherapy Clinic and (2) to &nbsp;validate the causal relationship model of Service Quality, Word-of-Mouth and Revisit in Physiotherapy Clinic with empirical data (3) to study the influence of Service Quality, Trust, Word-of-Mouth toward&nbsp; Revisit in Physiotherapy Clinic in Eastern Lanna Culture. It was quantitative research with sampling group of 149 from 4 provinces include Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nanselected bycluster random sampling. The researchtool was in questionnaire format by applying descriptive statistics for data analysis were composed of the percentage, standard deviation and structural equation model withstatistic analyzing program.<br> The result of the research was found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures were found to be c<sup>2</sup>= 116.195, df = 98, c<sup>2</sup>/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936, RMSEA = .035. It was also found that Service Quality followed by Trust, Word-of-Mouth and Revisit.&nbsp; Service Quality had the most direct effecttoward Trust with a path coefficient of .67. Secondly, Trust had direct effect toward Revisit, Trust had direct effect toward Word-of-Mouth, Service Quality had direct effect toward Word-of-Mouth, Service Quality had direct effect toward Revisit and Word-of-Mouth had direct effect toward Revisit.</p> หัสยาพร อินทยศ, บุญฑวรรณ วิงวอน, วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/91591 Wed, 27 Dec 2017 23:57:19 +0700 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/98591 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 36 คน และครูผู้สอน จำนวน 360 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive <em>Sampling</em>)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.896 สถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)</p> <p>ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36จังหวัดพะเยา มี5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ผู้นำในการริเริ่มใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2 วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู องค์ประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู และองค์ประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน</p> <p>The purpose of this research is to analyze the factors indicating the academic leadership competenciesof administrators of basic education schools perceived by the administrators and teachers under the Secondary Education Service Area Office 36, Phayao Province.For data gathering, 36 administrators and 360 teachers.Research tool was a questionnaire of 3parts as follows; first part was general questions, second part was questions for the competenciesof academic leadership of administrators, and third part was question for additional suggestion. The reliability of this research instrument is equal to 0.896. The data were analyzed by using Exploratory Factor Analysis (EFA), Principal Component Analysis (PCA), and Varimax Rotation.&nbsp;&nbsp;</p> <p>The findings of this research show that there are 5 factors, indicating the instructional leadership competenciesof administrators of basic education schools perceived by the administrators and teachers under the Secondary Education Service Area Office 36, Phayao Province. Factor 1: the leader initiates the use of innovation in learning and teaching. Factor 2: vision of education keeps up with changes. Factor 3: the leader promotes research to develop professional advancement of teachers. Factor 4: the leader supervises, monitors, and evaluates the teaching of teachers. Factor 5: the leader provides an atmosphere to promote academic excellence of the school.</p> รักษิต สุทธิพงษ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/98591 Thu, 28 Dec 2017 00:01:29 +0700 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/93643 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น 5 ด้าน คือ&nbsp; ด้านเนื้อหาหลักสูตร&nbsp; ด้านกระบวนการเรียนการสอน&nbsp; ด้านการวัดและประเมินผล&nbsp; ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านผู้สอน (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจำแนกตามเพศ (3) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม&nbsp; สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นมีภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.52&nbsp; รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านกระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 , 4.36 , 4.15 และ 4.14 ตามลำดับนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันทั้งการมองในภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน โดยมีข้อเสนอแนะว่าให้เพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น</p> <p>The purposes of this research were (1) to explore the satisfaction in studying Japanese regarding five aspects: core curriculum; teaching and learning process; evaluation methods; teaching aids and media; and lecturers, (2) to compare the levels of satisfaction in studying Japanese using the following variables sex, <br> (3) to investigate opinions and suggestions about the teaching and learning process of the classes. The population used in the research was 25 undergraduate students of The Far Eastern University who enrolled in Japanese classes. The data was collected using questionnaire and was later analyzed using three statistical methods which were frequency, mean, and standard deviation. The result showed that the overall level of satisfaction in studying Japanese of the students was at <em>very satisfied </em>(Mean = 4.31)<em>. </em>Regarding each aspect, the lecturersreceived the highest mean, at 4.52, with the core curriculum; evaluation methods; teaching aids and media; and teaching and learning process following respectively (Mean = 4.39, 4.36, 4.15, and 4.14).</p> <p>Moreover, the levels of satisfaction in studying Japanese, both overall and in each aspect, of male and female students were not different. On the other hand, students from different majors showed different levels of satisfaction, both overall and in each aspect. As for opinions and suggestions, the students were very satisfied overall and suggested that more time should be added to the Japanese classes.</p> ชีวิน สุขสมณะ, อิซาโอะ ยามากิ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/93643 Thu, 28 Dec 2017 00:04:14 +0700 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทยในโครงการท่องเที่ยววิถีไทย https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/47629 <p>การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยววิถีไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในโครงการท่องเที่ยววิถีไทยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างละ 200 ตัวอย่าง รวมจำนวน 400 คนด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากพื้นที่ 5 จังหวัด ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในปี พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบ<br> การท่องเที่ยววิถีไทย มากที่สุด คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสนุกสนาน (Feel Fun) (ค่าเฉลี่ย = 4.60, <br> S.D. = 0.66) ในระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าแบรนด์ในโครงการท่องเที่ยววิถีไทย ได้แก่<br> (1) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยมี<br> ความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยววิถีไทยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ และการท่องเที่ยววิถีไทยและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจได้อย่างรวดเร็ว อธิบายคุณค่าแบรนด์ ได้ร้อยละ 91 (2) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยววิถีไทยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ และการท่องเที่ยววิถีไทยและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจได้อย่างรวดเร็ว อธิบายคุณค่าแบรนด์ ได้ร้อยละ 86 (3) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ ปัจจัยด้านการท่องเที่ยววิถีไทยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยววิถีไทยและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจได้อย่างรวดเร็ว อธิบายคุณค่าแบรนด์ ได้ร้อยละ 95</p> <p>The purpose of this research is to examine 1) the attitude about Thainess campaign 2) the factors influencing on tourism brand equity in Thainess campaign. The quantitative research by questionnaire was conducted from the sample consisted of 54, 652, 216 Thai tourists and24,779,768 foreigner tourists, 200 per each group including 400 samplingsfrom top 5 provinces that most favorite tourism in 2014. Descriptive statistics were analyzed by amount, percentage, mean and standard deviation while multiple regression analysis was analyzed for predicted factors. The results shown that 1) the tourists have had attitude at the most high level in feel fun destination (mean=4.60, S.D. = 0.66) 2) the factors influencing on tourism brand equity in Thainess campaign: (1) Thai and foreigner tourist group, the image of Thainess campaign was related with the image of tourist image, Thainess campaign have value for money, and Thainess campaign and tourism location can rapidly stimulate which can describe brand equity at 91%. <br> (2) Thai tourist group, the image of Thainess campaign was related with the image of tourist image, Thainess campaign have value for money, and Thainess campaign and and tourism location can rapidly stimulate which can describe brand equity at 86%. (3) Foreigner tourist group, the Thainess campaign was associated with tourist personality, and Thainess campaign and tourism location can rapidly stimulate which can describe brand equity at 95%.</p> กฤชณัท แสนทวี ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/47629 Thu, 28 Dec 2017 00:08:24 +0700 ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/101479 <p>การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใช้สื่อสารสนเทศในการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับ<br> โลจิสติกส์&nbsp; มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน 13 คนจัดรูปแบบการเรียนที่มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในรายวิชานอกชั้นเรียน โดยจัดการเรียนในรายวิชานี้ทั้งสิ้น 8 บทเรียนผ่านการใช้ชั้นเรียนออนไลน์และใช้เวลาในชั้นเรียนในการทำกิจกรรมและสนทนาแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่ได้ศึกษามาก่อนเข้าเรียน จากนั้นทำการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการเรียนในรายวิชานี้โดยการมอบหมายงานนอกห้องเรียนสามารถทำให้ผู้เรียนกำหนดลำดับการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนเชื่อว่ากระบวนการเรียนด้วยแนวคิดห้องเรียนกลับด้านให้ผลที่ดีกว่าและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดมากกว่าการเรียนแบบเดิม รวมทั้งต้องการให้รายวิชาอื่นๆนำกระบวนเรียนแบบใหม่ไปประยุกต์ใช้</p> <p>The purpose of this study was to evaluate students' satisfaction in using information media in Flipped Classroom concept design. This concept was designed in IND410 course, Packaging System for Logisticswith 13 students that enrolled in this course. Learning activities were assigned for students to study content outside class hours in form of online classeswith 8 units, Google Classroom, and the class time is spent on activities and discuss the content they have studied by themselves earlier. The satisfaction questionnaires were used and analyzed with descriptive statistics. The study indicated that student feedback are high with this course. Assigning tasks outside the classroom enable them to create their own pace in study. The learner believes that the learning process with the Flipped Classroom concept is more effective and use more critical thinking than traditional learning. Finally, student prefer to have more course designed with this concept.</p> จำเริญ เขื่อนแก้ว ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/101479 Thu, 28 Dec 2017 00:28:44 +0700