CONTACT US

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์/แฟกซ์: 0-5524-1711

E-mail: Panadda.ko@psru.ac.th