CONTACT US

ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ที่ทำงาน     สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

                   โทรศัพท์/แฟกซ์: 0-5524-1711

                   E-mail: Panadda.ko@psru.ac.th

                   http://graduate.psru.ac.th/journal.html

 วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย