วารสารฉบับที่ 3 (พิเศษ) เป็นฉับที่ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนเหมือนกับวารสารฉบับที่ 1 และ 2  ทุกประการ

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

บทบรรณาธิการ

คุณัชญ์ สมชนะกิจ

5-6

การส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ภูมิปัญญาดูซง” สู่เยาวชนในครอบครัว: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช่วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก, ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์

1-29

ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา

ธิดา ดอคา, วราภรณ์ ทนงศักดิ์, นิสากร กล้าณรงค์

165-180