วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)

ISSN : XXXX-XXXX (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

2018-04-02

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2018-04-02

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความ ในอัตรา 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 9   เมษายน 2561 เป็นต้นไป

Vol 16 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-15

View All Issues

Indexed in tci