วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)

เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย จากทุกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตร์สาขา ดังต่อไปนี้ เภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice), การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology), เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry), เภสัชวิทยา (pharmacology), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพฤกษศาสตร์ (pharmaceutical botany), เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (pharmacognosy and natural products), เภสัชกรรมสังคมและบริหาร (social and administrative pharmacy), เภสัชเศรษฐศาสตร์ (pharmacoeconomics), โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceutical), วิทยาการเครื่องสำอางและความงาม (Cosmetic sciences and beauty), เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ (biotechnology), เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics)

การรับผลงาน : รับผลงานผ่านระบบออนไลน์ (E-Journal) ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป (บุคคลทั่วไป กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ คนไทย 1,000 บาท/เรื่อง, ต่างชาติ 50 USD/เรื่อง)

ลิขสิทธิ์ :
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) เป็นลิขสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่อนุญาตให้นำส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไปผลิต หรือทำซ้ำ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรณาธิการ


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 13, No 2 (2017): Volume 13 No.2 April – June 2017

Table of Contents

Content

Content pdf
Content Vol.13 (2)

Review Article

Fundamental and Application of Electrospinning Technology in Pharmaceuticals and Cosmetics pdf
Pratchaya Tipduangta 1-15

Pharmaceutical Practice

Knowledge and Behavior of Food Seller for Selection of Plastic Bags to Fill Hot Food with the Problem of Contamination of Heavy Metals from Plastic Bags: A Case Study in the Market of Khon Kaen University pdf
punnee hamcumpai, Paiboon Daosodsai 16-24
Leadership in Pharmacy Students, Faculty of Pharmacy Mahidol University pdf
Luerat Anuratpanich 25-38
The Development of E-Learning in Calculating of Pharmaceutical Concentration and Preparing a Desired Strength of Solution pdf
Warisara Srisuriyachanchai, Chonticha Amornrojvaravut 39-52
Computerized prescribing system for reducing prescription errors in Nonghan Hospital, Udonthani Province; Interrupted Time Series Design pdf
Sumitra Songkramsri, Malinee Laopiboon 53-66
The Evaluation of the Dibetes Mellitus Patient’s Referral System Between Chaiyaphum Hospital and Primary Care Units in Mueng District, Chaiyaphum Province pdf
Orawan Nakkam, Paiboon Daosodsai 67-79

Pharmaceutical Sciences

Development of cosmetic product from herbals in Sripoom community in Thonburi area pdf
Balkis Mamah, Nureesan Nisan, Supharat Duanyai, Suchada Manok 80-89