ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1


โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดการออกวารสารฯ ทุก 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม) โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ

ISSN: 2630-0443 (Print)

ISSN: 2630-0451 (Online)

Vol 1 No 3 (2556): September - December 2013

Published: 2018-07-13

Roles of Plant Variety Protection Fund on Plant Genetic Conservation in Thailand

วินัย สมประสงค์, จารุวรรณ จาติเสถียร, ชนกันต์ สมิตะสิริ, วรรณา ปัญจสมานวงศ์, ชัยนาท ชุ่มเงิน

123 - 128

Creative Economic Development Model of Lanna Lantern Manufacturers at Muang Sart Community in Muang District, Chiang Mai Province

ประทีป พืชทองหลาง, อภิริยา นามวงศ์พรหม

129 - 139

Intellectual Capital and Local Products at Ban Kiw Lae Noi Community in San Pa Tong District, Chiang Mai Province

ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, ศตวรรณ พิกุล

153 - 161

Development of Marketing Mix Strategy for Thai Lue Textile, Baan Luang-Tai, Doi Saket District, Chiang Mai Province

วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล, พิญญ์ ตนานนท์, กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย

171 - 182

Knowledge Management for Value Creation of Pha Chok of Ratchaburi

อัญชลี จันทาโภ, เสรี เพิ่มชาติ, วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา, พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์

183 - 194

Transfer of Local Wisdom on Suea Kok (Reed Mat) Weaving

สุกัญญา ดวงอุปมา, ภัทรพร ภาระนาค

195 - 203

Community Capital Based Knowledge Management for Sustainable Development of Quality of Life in Songkhla Lake Basin Watershed Area

จรินทร์ เทพสงเคราะห์, ประมาณ เทพสงเคราะห์, อดิศร ศักดิ์สูง, ศุภการ สิริไพศาล, พรศักดิ์ พรหมแก้ว, วรุตม์ นาที

217 - 231

The Use of Cassia Leaf, Saman Leaf and Leucaena Leaf as Protein Supplement for Beef Cattle

วีระพล แจ่มสวัสดิ์, วรวรรณ สังข์แก้ว, จารุวัฒน์ ชินสุวรรณ

243 - 249

View All Issues

Indexed in TCI