วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

 

Vol 12 No 1 (2018): January-June

Published: 2018-06-30

Health literacy of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Chonburi

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สมพร รักความสุข, อรวรรณ ดวงใจ

1-9

The effects of emotional intelligence development program on aggressive behavior among boys in home for boys

ภราดร ยิ่งยวด, อาภาพร เผ่าวัฒนา, นฤมล เอื้อมณีกูล

10-20

Development of village health volunteers to be a chronic disease manager in the community by using participatory learning process

พรฤดี นิธิรัตน์, ดาราวรรณ รองเมือง, เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์, ศรีสกุล เฉียบแหลม, จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์

21-30

Wisdom of folk healer for lumbar disc herniation treatment

ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์, ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ

31-40

The effect of foot reflexology on general health of patients with depressive episodes

นพภัสสร วิเศษ, วิภา เพ็งเสงี่ยม, สิริกร สุธวัชณัฐชา

41-50

Situation analysis of caring for elderly people with dementia in UbonRatchathani province

ไพรวัลย์ โคตรตะ, กชพงศ์ สารการ, ปาริชาต รัตนราช, ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, เสาวนีย์ โสบุญ, ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา

51-60

The effects of using procedural model for stress management on sense of coherence and work adaptation of nurse students

เบญญาภา พิภัชปวัน, วราภรณ์ แย้มทิม, ประสงค์ ตันพิชัย

70-80

Model development for promoting food consumption behaviors of monks: Monks’ perspectives

อัจฉริยา พ่วงแก้ว, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, จงจิต เสน่หา, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์

81-91

Developing a model integrating family and community care for the elderly

ยุวดี รอดจากภัย, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ, ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

92-101

Reflection: Transformation from valuable experiences

ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา, Samuel Umereweneza

102-110

Healthcare knowledge and practice of Akha ethnic group : Case study at a Mae-monVillage, TambonHuay-chom-poo, AmphurMuang, Chiang Rai

มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, พัชรา ก้อยชูสกุล, อารีย์ จอแย, วรัญญา มณีรัตน์, จุฑามาศ เมืองมูล, สุพรรณ วนิชปริญญากุล

111-120

View All Issues

Indexed in tci