วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

 

Vol 11 No Supplement (2017): July-December

Published: 2017-12-31

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, เนติยา แจ่มทิม, วรนาถ พรหมศวร

12-22

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, พิมพ์พิศา ธนากรกลโกฐ์

23-32

ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัยหรือชายวัยทอง

ยศศักดิ์ สกุลไชยกร, วารุณี มีหลาย, จุไรรัตน์ วัชรอาสน์

33-42

ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายกับเพื่อนหญิง: การวิเคราะห์อภิมาน

สุนีย์ กันแจ่ม, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, อนามัย เทศกะทึก, วนัสรา เชาวน์นิยม

64-73

View All Issues

Indexed in tci