ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานและบรรยากาศองค์กร ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Main Article Content

มาสริน ศุกลปักษ์ จริยาพร เจริญโล่ทองดี ดารณี มิตรสุภาพ

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานและบรรยากาศองค์กรต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 417 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552 โดยใช้แบบสอบถามลักษณะงาน บรรยากาศขององค์กร และคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ พัฒนาโดย จุฑาวดีกลิ่นเฟื่อง (2543) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̄ = 4.15, S.D. = 0.37)บรรยากาศองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.52, S.D. = 0.48)และคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.51, S.D. = 0.44) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ลักษณะงาน และบรรยากาศขององค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < .05 (r = .385 และ .740 ตามลำดับ)

คำสำคัญ ลักษณะงาน; บรรยากาศองค์กร; คุณภาพชีวิตการทำงาน; โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

ABSTRACT

This study was a descriptive research. The objectives of this study were to examine therelationship between job characteristics, organization atmosphere and quality of working life of nursesworking at Pra Nangklao Hospital, Thailand. The population consisted of 417 professional nurses whoworked in Pra Nangklao Hospital between October – December 2009. Data were collected using jobcharacteristics, organization atmosphere, and quality of working life of professional nurses’ questionnaire,modified by Juthawadee Klinfourg (2000). The results showed that average mean score of jobcharacteristics, organization atmosphere and quality of working life of professional nurses at PraNangklao Hospital was high (x̄ = 4.15, 3.52, 3.51. S.D. = 0.37, 0.48, 0.44 respectively). The quality ofworking life of professional nurses was positively correlated with the job characteristics and organizationatmosphere (r = .385 and .740 respectively, p < .05)

 

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)