การส่งต้นฉบับ

1.1 การส่งบทความทางออนไลน์ผ่านระบบ Thaijo 2.0 ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submissions
โดยผู้เขียนจะต้องทำการส่ง บทความต้นฉบับสำหรับการพิจารณา และแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

1.2 การส่งบทความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ humanjournal@cmu.ac.th
โดยผู้เขียนจะต้องทำการส่ง บทความต้นฉบับสำหรับการพิจารณา และ แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสาร

2018-11-02

ประกาศจากทางกองบรรณาธิการ มนุษยศาสตร์สาร

          ทางกองบรรณาธิการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารที่สำคัญ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสาร และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

2. ปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความของวารสาร จากเดิม ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เป็น ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

4. จะมีการเก็บค่าตีพิมพ์บทความ จำนวน 2,500 บาทต่อหนึ่งบทความ สำหรับการตีพิมพ์บทความลงมนุษยศาสตร์สารหลังจากผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ ขอบเขตเนื้อหาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสาร ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการเก็บค่าตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Submission

2018-10-22

การส่งต้นฉบับ

1.1 การส่งบทความทางออนไลน์ผ่านระบบ Thaijo 2.0 ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submissions
โดยผู้เขียนจะต้องทำการส่ง บทความต้นฉบับสำหรับการพิจารณา และแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

1.2 การส่งบทความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ humanjournal@cmu.ac.th
โดยผู้เขียนจะต้องทำการส่ง บทความต้นฉบับสำหรับการพิจารณา และ แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์