วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ISSN 2286-8658) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนักวิชาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

Vol 7 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-08-15

Communicator Personality Development through Role Play Activity and Group Relation Activity

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย

81-98

The Effect of Nutrition Knowledge and Perceived Healthiness on Fast Food Intake

พราว อรุณรังสีเวช, รัญญกาญจน์ นุ่นแก้ว, พิสิฐ โกศลคุปต์พงศ์, ธีรพัฒน์ ร่มเกศพิกุล, พันธิตรา แก้วประเสริฐ, กีรติ เปล่งอุดมกิจ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, นิติธร อุ้นพิพัฒน์

117-129

The Marketing Communications Strategy by Real-Time Marketing Tool in the Age of Thailand 4.0

ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ, สุธาสินี เหลียวตระกูล

143-156

View All Issues

Indexed in tci_75