วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

Vol 62 No 3 (2017): Journal of the Psychiatric Association of Thailand

Published: 2017-09-29

Effect of Psychoeducation Program in Patients with Depressive Disorder

Nittaya Jarassaeng, Suwanna Arunponpaisal, Somporn Rungreangkulkij, Vijitra Pimpanit, Somchit Maneeganondh, Duangkaew Rod-ong

247-256

View All Issues
Indexed in tci