วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

Vol 18 No 3 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560, September - December 2017

Published: 2017-12-26

บรรณาธิการแถลง

สายสมร เฉลยกิตติ

การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ

ดุษฎี เล็บขาว, เพ็ญนภา กุลนภาดล, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์

62-71

Preparation for The ASEAN Economic Community of Educational Institutes

Jintana Artsanthia, I Gede Putu Darma Suyasa, Ni Luh Putu Dina Susanti

72-81

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์ในการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์

ดวงใจ ชัชวรัตน์, นิตยา เพ็ญศิรินภา, อารยา ประเสริฐชัย

82-90

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด

อัญพัชร์ พุฒิศราเศรษฐ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์, กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

100-106

ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก

ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, วราภรณ์ สัตยวงศ์, พรพิมล ชัยสา

152-159

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์, จุฑากานต์ กิ่งเนตร, ชนานันท์ แสงปาก

192-200

การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงทำงการพยาบาลในคลินิกอย่างมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ชลิตา สุขวรรณ์, นวลใย พิศชาติ, จีรวรรณ พรหโมบล, วารี วณิชปัญจพล, อุมาสวรรค์ ชูหา

201-208

การศึกษาความสุขของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

เกษร เกษมสุข, กรรณิกา วิชัยเนตร

228-235

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด

สุนีรัตน์ จันทร์ศรี, วิมลพรรณ นิธิพงศ์, บุษยนาฎ เรืองรอง

236-243

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti