วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

Vol 18 (2017): Supplement Issue: พฤษภาคม - สิงหาคม 2560, May - August 2017

Published: 2017-10-19

ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อ

ปภาสินี แซ่ติ๋ว, นวรัตน์ ไวชมภู

9-16

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วยทีมสหวิชาชีพ

รุ่งนภา จันทรา, เรณู แสงสุวรรณ, ชุลีพร หีตอักษร

49-55

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย

ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

131-139

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก

นุจรินทร์ โพธารส, จินตนา วัชรสินธุ์, สุภาภรณ์ สุภาภรณ์ ด้วงแพง

202-210

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีข้ามเพศหลังผ่าตัดแปลงเพศ

กษมา มาตรศรี, ปรีย์กมล รัชนกุล, อติวุทธ กมุทมาศ

276-283

ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บพันทิปดอทคอม

รุจา ภู่ไพบูลย์, ยุวดี เกตุสัมพันธ์, ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์

292-298

การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรสาคร

อุดมพร คำล้ำเลิศ, อารี ชีวเกษมสุข, รัชนี นามจันทรา, วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

326-334

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2559= 0.674

และค่าเฉลี่ย impact factor 3 ปีย้อนหลัง 2557-2559 = 1.084