กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล Learning Process for The Holistic Self-Development of Nursing Students

Main Article Content

บุญทิวา สู่วิทย์ เพ็ญสิริ จีระเดชากุล ศิริยุภา พูลสุวรรณ ทัศนีย์ ทองประทีป

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม   การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้างสรรค์นิยม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งมีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 คน ประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณลักษณะของการพัฒนาตนแบบ องค์รวม จำนวน 15 คน และอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา จำนวน 5 คน และสังเกตกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งที่เป็นทางการในห้องเรียน และไม่เป็นทางการ  ศึกษาข้อมูลจากบันทึกประจำวันของนักศึกษา รวมทั้งศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนักศึกษาเข้ามาสู่การเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีเงื่อนไขและกระบวนการที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่การพัฒนาตนอย่างเป็นองค์รวมที่สำคัญคือ มีเงื่อนไขดังนี้ การที่สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  การมีหลักสูตรและกระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรภายใต้ฐานคิดแบบองค์รวม  การที่ตัวนักศึกษาสามารถพัฒนาจากภายในตน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นและสรรพสิ่งรอบตัว และมีกระบวนการที่สำคัญคือ การฝึกปฏิบัติที่ได้สัมผัสสถานการณ์จริง  การบูรณาการความรู้จากในตำราและชีวิตจริง  การคิดนอกเหนือเหตุผลเพื่อเข้าใจคน  เข้าใจตน การปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อการเรียนรู้ และการสะท้อนย้อนคิดเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาตนแบบองค์รวม  นักศึกษาพยาบาล

Abstract

The purpose of this research was to study the holistic self-development of nursing students and the learning process of the holistic self-development. Based the study on the constructive grounded theory as the research methodology, the in-depth interviews were given to 20 key informants purposefully chosen on two key attributes: students with the characteristics of holistic self-development (15 nursing students); and instructors who supported the holistic self-development of the nursing students (5 nursing instructors). The nursing students’ learning process was observed under both formal classroom setting and informal outside classroom activities.  Their daily log of experiences and diaries, curriculum and related materials were also studied.

The research findings indicated that there had existed the conditions and processes contributing to the holistic self-development of students enrolling in the Nursing Science program. These conditions were: using the nursing institutions as the learning community; deploying holistic-based paradigm and approach in curriculum planning; internalizing the students’ capability for self-development as well as promoting their skills in interacting and collaborating with others and environment. The processes were: inculcating the student practice in  real-life activities, the integration of  both theoretical and practical knowledge; transcendental thinking for the understanding of self and others; learning through interaction with people;  and developing reflexive  thinking for improvement and changes.

Keywords: LEARNING PROCESS,  HOLISTIC  SELF- DEVELOPMENT,  NURSING STUDENTS

Article Details

Section
บทความวิจัย