การใช้แผนผังความคิดในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาล บุคคลที่มีปัญหาทางจิต The Use of Mind Mapping in Nursing Care of Persons with Mental Illness Practicum

Main Article Content

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ วีณา จีระแพทย์ ปวิดา โพธิ์ทอง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ใช้แผนผังความคิด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลทำเป็นระยะไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อแยกประเภทข้อมูลให้เป็นระบบเชื่อมโยงตีความและสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ในการทำและใช้แผนผังความคิดของนักศึกษาพยาบาล มีประเด็นหลัก (theme) ได้แก่ 4 ประเด็น คือ 1) การใช้แผนผังความคิด 2) กระบวนการขั้นตอนในการเขียนแผนผังความคิด 3) ปัญหา อุปสรรคการเขียนแผนผังความคิด และ 4) ข้อแนะนำต่อการใช้แผนผังความคิดในการเรียน

คำสำคัญ : แผนผังความคิด; วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 

Abstract

The objective of this qualitative research is to study the experience mind mapping in the third levels of nursing students during attention of persons with mental illness practicum. The sample was collected by using in-depth interview and focused-group discussions. The data analysis and estimation were investigated coupling with on-field collection in order to classify the information types, corresponding with interpreting link system and summary construction. The results indicated that mind mapping obtained from nursing students was identified four themes, including 1) using mind mapping, 2) writing processes of mind mapping, 3) problem and limitation in writing processes of mind mapping and 4) guideline to use mind mapping.

Key words: Mind mapping; Nursing care of persons with mental illness practicum

Article Details

Section
บทความวิจัย