วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผลิตผลงานวิชาการ รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การพยาบาลสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ

Vol 23 No 2: กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-18

สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการดื่มสุราของชายวัยทำงานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

อ้อมฤทัย พรมพิมพ์, วงศา เล้าหศิริวงศ์, สุวิทย์ อุดมพาณิชย์, ธีรศักดิ์ พาจันทร์, กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์

18-31

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก

เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์, นฤมล ธีระรังสิกุล, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์

32-46

พฤติกรรมสุขภาพทางเลือกที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง

อติพร สำราญบัว, เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล

121-132

ท่าอุ้มทารกแฝดดูดนมมารดาพร้อมกัน

จงลักษณ์ ทวีแก้ว, ประไพ โรจน์ประทักษ์

133-141

View All Issues

Indexed in tci