วารสารนานาชาติ มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) คือฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคมและฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีรับบทความต้นฉบับ (Original) ในรูปบทความวิจัย (Research article)  บทความปริทรรศน์ (Review article)    หรือบทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook review) ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ด้านกฏหมาย ปรัชญาและศาสนา การเมืองการปกครอง การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

            KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access and peer-reviewed journal which is published every 4 months: January - April, May - August and September - December by Research and Technology Transfer Affairs Division in order to distribute new knowledge in the field of Humanties and Social Sciences.

            We welcome Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews covering the following areas: Law, Religions and Philosophy, Political Sciences, Public Administration, Education, Geography, History, Language and Litrerature, Business Administration and Sociology. 

Vol 8 No 1 (2018): January-April

Published: 2018-01-22

Captain America: The American Made Character

Tanagarn Nopphakao, Usa Padgate

126-153

View All Issues

วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

Indexed in tci quertier 2