cover of current issue
วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สำหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรในวงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และนักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

2015-10-30

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มที่ 1 ในการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

Vol 22 No 30 (2017): NIDA Journal of Language and Communication

View All Issues
สามารถอ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ http://lc2015.nida.ac.th/main/index.php/select-journal-th