ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ในการให้บริการ ของสำนักงานอิสลามประจำตำบลเดป๊อก สเลมัน ยอกยาการ์ตา

Main Article Content

มะดาโอะ ปูเตะ

Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ในการให้บริการของสำนักงานอิสลามประจำตำบลเดป๊อก สเลมัน ยอกยาการ์ตา” เพื่อศึกษาถึงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ของสำนักงานอิสลามประจำตำบลเดป๊อก สเลมัน ยอกยาการ์ตา ต่อการบริการว่าเป็นอย่างไร และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ของสำนักงานอิสลามประจำตำบลเดป๊อก สเลมัน ยอกยาการ์ตา ต่อการบริการว่าเป็นอย่างไร ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ในการให้บริการ คือปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ประสบความสำเร็จในการให้บริการซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณในการให้บริการ วัฒนธรรมแบบศักดินา และการควบคุมของรัฐบาล  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มารับบริการในสำนักงานอิสลามประจำตำบลเดป๊อก สเลมัน ยอกยาการ์ตา  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลจากการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ในการให้บริการของสำนักงานอิสลามประจำตำบลเดป๊อก สเลมัน ยอกยาการ์ตา ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ  ซึ่งจะเห็นได้จากความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ด้านกฎระเบียบ พบว่ามีการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสูงกว่าอัตราที่กำหนด นอกจากนี้ ยังขาดการควบคุมดูแลจากสาธารณะ ส่วนการหาทางออกสำหรับผู้มารับบริการในกรณีที่นำเอกสารประกอบการจดทะเบียนมาไม่ถูกต้องครบถ้วน  เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าเอกสารอะไรขาดบ้างและผู้รับบริการจะต้องนำเอกสารมายื่นให้ครบก่อน จึงจะมีการให้บริการจดทะเบียนสมรส  ซึ่งจะไม่มีทางออกหรือวิธีการอื่นๆ  ส่วนความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ด้านความชำนาญงาน  ผลการศึกษาพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะเห็นได้จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรอย่างคุ้มค่า หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่อยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นมาช่วยปฏิบัติงานแทน

 

คำสำคัญ : ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้, การให้บริการ, สำนักงานอิสลามประจำตำบล

Article Details

Section
Article