คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลาม ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

มูหัมมัดรุสลี ดามาเล๊าะ จิดาภา สุวรรณฤกษ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบระดับคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี 3) ศึกษาวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามให้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี 4)ศึกษาแนวทางการปลูกฝังการประพฤติคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามให้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนจำนวน 284 คน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองของนักเรียนจำนวน 15 คน

ผลการวิจัยพบว่า

(1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

(2) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกต่างกัน เมื่อเปรียบระหว่างโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชั้นเรียนพบว่ามีความแตกต่างกัน

(3)  วิธีการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามให้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้บริหาร ใช้นโยบายในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยทั้งหลักสูตรในห้องเรียน กิจกรรมกลุ่มศึกษา(ฮัลกอฮฺ) กิจกรรมเอี้ยะติก๊าฟ กิจกรรมกียามุลลัยย์ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมค่ายอบรม กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ครู ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยอาศัย ทั้งหลักสูตรในห้องเรียน กิจกรรมกลุ่มศึกษา(ฮัลกอฮฺ) กิจกรรมเอี้ยะติก๊าฟ กิจกรรมกียามุลลัยย์ การอภิปรายกลุ่ม และการแสดงบทบาทสมมุติ และ ผู้ปกครองนักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยความรักความเข้าใจในครอบครัว การศึกษาอิสลามร่วมกัน และการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

(4) แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามให้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ทราบว่า 4.1 ผู้บริหารโรงเรียน มีนโยบายสอนให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางอิสลาม โดยอาศัยหลักการทั้งจากอัลกุรอาน ฮาดิษ และหลักอิฮฺซาน ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆที่อัลลอฮฺ I ทรงประทานให้ ขอดุอาอฺให้พระองค์ประทานแต่ในสิ่งที่ดี และหลีกเร้นต่อสิ่งไม่ดี ขอให้ประทานแต่สิ่งที่เป็นบารอกะฮฺ (มีสิริมงคล) 4.2 ครู สอนให้นักเรียนให้ความสำคัญกับในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ความรู้กับนักเรียน หลักการอิสลามที่ถูกต้อง ทั้งในอัลกุรอานและฮาดิษ ใช้หลักสูตรวิชาอักลาก(จริยธรรม) อรรถาธิบายอัลกุรอาน ประวัติศาสตร์อิสลาม และวิชาอื่นๆ ให้ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของท่านนบีr เป็นแบบอย่าง การอดทนต่อการทำความดี การปฏิบัติอามัล(ศาสนกิจ)ต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อแสวงหาความโปรดปราณจากอัลลอฮฺ I ให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งต่างๆรอบตัวนั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ ให้นักเรียนมีความอดทนต่อการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีและไม่ดีและให้นักเรียนสามารถเลือกในการปฏิบัติได้ ให้นักเรียนได้อ่านและศึกษาอัลกุรอาน รวมทั้งการเสริมในด้านกิจกรรม 4.3 ผู้ปกครอง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ต้องเริ่มจากครอบครัว โดยเริ่มสอนตั้งแต่เด็กให้ได้รับรู้ ซึมซับ และครอบครัวต้องให้ความสำคัญ ดูแลอย่างใกล้ชิด แนะนำและตักเตือน จนเกิดเป็นนิสัย ให้รู้จักมารยาท รู้จักการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย การอดทนต่อการปฏิบัติศาสนากิจ มีความรักต่อบุคคลในครอบครัวและพี่น้องในอิสลาม

ข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษาเพื่อกำหนดกรอบหรือหลักสูตรที่ชัดเจนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละกิจกรรม

 

คำสำคัญ: คุณธรรมจริยธรรม, หลักคำสอนศาสนาอิสลาม, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, จังหวัดปัตตานี

 


Article Details

Section
Research