วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Vol 5 No 2 (2018): May- August (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)

Published: 2018-07-09

สารบัญ (Contents)

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

Techniques in Organization Coordination

จักรวาล สุขไมตรี

263-276

Quality of Work Life of Angthong Governer’s Officer

ปาจรีย์ รัตนเกื้อกูลกิจ; เชิงชาญ จงสมชัย

295-312

Servant Leadership Developing Model of Primary Care Administrator in Northeastern, Thailand

คำภีระ แสนกุง; สัญญา เคณาภูมิ, ภักดี โพธิ์สิงห์

331-349

Self-regulated Learning Using Task-based Learning with WebQuest

ธนดล ดำคำ; อภิราดี จันทร์แสง

367-384

Relationships between Creative Organization and Performance of Higher Education in Thailand

จิตตรานนท์ จันทะเสน; ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา, พลาญ จันทรจตุรภัทร

406-417

View All Issues

Indexed in tci