ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

นภาพร วนากิตติเสถียร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนที่มีต่อการบริหาร สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยของเอกชน 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนที่ มีต่อการบริหารสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชน โดยจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 85 โรงเรียน จำนวน 136 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติเพี่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติค่าที
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานคิกษาระดับปฐมวัย ด้าน การบริหารสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน; การบริหารสภาพแวดล้อม


Abstract
The objectives of this research were: 1) to study teachers’ opinions towards environmental management in private kindergarten schools, and 2) to compare teachers’ opinions towards environmental management, classified by gender, age, education and teaching experiences. Sample consisted of 136 teachers sampling from 85 private kindergarten schools under the Office of Private School Promotion Commission, Bangkok Education Service Area. The instrument used was a rating scales questionnaire. Data were analyzed by computer program for percentage, mean, standard deviation and t-test was used for hypothesis testing (independent samples).
Results showed that teachers’ opinions towards environmental management of private kindergartens in overall physical and social environmental management were at high level. A comparison of teachers’ opinions according to gender, age, education and teaching experiences showed no difference.

Keywords : The Teachers’ Opinions; Environmental Management

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย (Research Articles)