ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

นิตนา ฐานิตธนกร ธนกฤต เศรษฐ์สิริโชค

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดใน การเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล มีอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 60 ปีขึ้นไป และเคยใช้บริการ อู่ซ่อมรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มี รายได้ อาชีพ สถานภาพการสมรส และอายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ไม่แตกต่างกัน สำหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของ ผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้บริโภค โดยปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามสำตับ

คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล; ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด; การตัดสินใจเลือก; อู่ซ่อมรถยนต์

 

Abstract

The objective of this research was to study personal and marketing mix factors affecting decision on choosing an automobile repair service of customers in Bangkok. A close-ended questionnaire was utilized as a research tool for collecting data from 400 car owners in age range of 18 to 60 years old who used to have their cars fixed at automobile repair garage in Bangkok. Results showed that consumers with different genders had different decisions in choosing automobile repair service at statistically significant level of 0.05. However, consumers with different ages, marital statuses, occupations, and monthly incomes had no difference on the decision for choosing automobile repair service. Additionally, marketing mix factors of product and service, people, process, and physical evidence had significant influence on customers’ selection of automobile repair service at the level of 0.05 while the marketing mix factors of price and distribution channels had no significant influence on customers’ choosing of automobile repair service. Factors affecting the decision on choosing automobile repair service of customers most was the marketing mix factor of people, followed by product and service, physical evidence, process of service, and promotion, respectively.

Keywords : Personal Factor; Marketing Mix Factor; Decision for Chooshing; Auto Repair Service

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย (Research Articles)