การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

กิตติ กรทอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 335 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับน้อย 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาแตกต่างกัน 3) ปัญหาพบว่า ผู้ปกครอง ต้องทำงาน ติดธุระ ข้อเสนอแนะคือให้สมาคมผู้ปกครองและครูจัดหาอาสาสมัครช่วยเหลือศูนย์ฯ

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the participation of parents in educational management in children educational development centers, Prapadang District, Samutprakarn Province 2) to compare the parents’ participation level. 3) to study the problems and suggestions of parents. The data were collected from 335 parents. The instrument used to collect data was a questionnaire. Data were processed by percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA).

The results of research were found that 1) participation of parents were at the least level. 2) to compare the parents’ participation it was found that gender was not different, while the participation of parents with different vocation and education level found the difference 2) the problems were the parents had to work and were busy. The suggestions were PTA and should find finding volunteers for the centers.

Keywords : Participation, Educational, Management, Children Development Centers

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย (Research Articles)